Skip to content

Els 10 passos per crear una empresa en l’àmbit legal

Els passos per crear una empresa a Espanya estan lligats a una successió cronològica i s’han de seguir per validar el procés. Aquest article te’ls enumera i descriu.

Els 10 passos legals per crear una empresa a Espanya

És important assenyalar que els següents passos són ineludibles, però en alguns casos seran necessaris més. Per exemple, si tens un centre presencial d’activitat hauràs de comunicar l’obertura al Ministeri de Treball i, si no estàs donat d’alta com a autònom, hauràs de fer-ho una vegada que hagis constituït la societat. Dit això, els passos genèrics a seguir són els següents:

1. Elecció de la forma jurídica

La forma jurídica és la primera qüestió que has de plantejar i dependrà de dues qüestions. En primer lloc, del nivell de control que vulguis tenir del negoci. D’altra banda, hauràs de valorar les necessitats de capital a curt i mitjà termini. Algunes fórmules legals possibles són la Societat Limitada (SL), la Societat Anònima (SA), la Societat Comanditària o la Societat Civil.

2. Certificació negativa del nom

La certificació negativa del nom és el comprovant que has de sol·licitar per tenir la certesa que el nom que vols escollir a la teva societat està lliure. Aquest document s’aconsegueix en el Registre Mercantil.

3. Redacció de l’esborrany d’Estatuts

La redacció d’un esborrany d’Estatuts és un pas previ imprescindible i s’ha de fer abans de les Escriptures. Aquest document ha de fer constar la forma de regulació de la societat, d’acord amb la Llei de Societats de Capital.

4. Dipòsit del capital en l’entitat financera

La legislació obliga a dipositar prèviament el capital subscrit o una part en un compte bancari. Aquest pas és ineludible si vols fer les Escriptures, perquè et caldrà el rebut justificant. El mínim a desemborsar és de 3.000 euros en una SL i 15.000 euros en una SA.

5. Escriptures

Les Escriptures són el document públic de constitució de la societat, i es fa davant de notari. Aquí es validaran l’Acta de Constitució i dels Estatuts. Amb aquesta documentació es podran realitzar els següents passos.

6. Sol·licitud del NIF

El NIF (número d’identificació fiscal) és el codi amb el qual operar davant l’Agència Tributària. Cal fer una sol·licitud provisional, amb la qual tindràs un nombre per operar fins que t’arribi el definitiu, en un termini màxim de 6 mesos.

7. Inscripció en el Registre Mercantil

La inscripció en el Registre Mercantil és un altre dels passos imprescindibles una vegada que tinguis el NIF. Aquesta inscripció es realitzarà en el registre que correspongui a la província on estigui domiciliada la societat.

8. Alta en l’IAE

L’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) és un tribut municipal. Això implica que hauràs d’inscriure la teva empresa a l’ajuntament on operis, encara que estiguis exempt de pagar l’impost.

9. Legalització dels Llibres de Societats

La legalització dels Llibres de Societats es pot fer just després de la inscripció al Registre Mercantil. Bàsicament, es tracta de segellar-los perquè tinguin validesa quan es facin els balanços i els comptes de pèrdues i guanys.

10. Inscripció a la Seguretat Social

La inscripció a la Seguretat Social és imprescindible per funcionar amb normalitat, encara que sigui una societat unipersonal. Amb aquest pas, podràs contractar gent i operar.

Conclusió

Els passos per crear una empresa poden resultar una mica complexos per al neòfit. És per això que convé comptar amb un assessorament jurídic especialitzat per a constituir societats. En IF Assessors et podem ajudar. Contacta amb nosaltres!

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!