Skip to content

Com va a actuar la Inspecció de Treball el 2020?

El Consell de Ministres va aprovar el Pla Estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 2018-2020. Aquest pla s´estructura en quatre eixos i fixa 12 objectius i cent línies d´actualització per als propers anys entre els quals es destaca l´èmfasi que es realitza sobre el control que la Inspecció de Treball va realitzar en matèria de vigilància i compliment de la normativa reguladora.

Recentment s´ha fet públic l´informe anual de la Inspecció de Treball de 2018. L´informe anual de la Inspecció de Treball inclou, entre d´altra informació, un resum de les actuacions realitzades i dels resultats obtinguts en 2018. Així mateix, s´indiquen les línies d´actuació dutes a terme per la Inspecció en 2019 i que se seguiran mantenint en 2020, per prevenir i controlar el frau.

Així, entre els aspectes més innovadors, la Inspecció de dur a terme les següents actuacions:

– Actuarà contra els contractes temporals fraudulents. Per exemple, moltes empreses segueixen utilitzant contractes temporals per cobrir necessitats fixes del seu cicle productiu.

– Inspeccionarà la contractació a temps parcial fraudulenta, i intentarà detectar les hores extraordinàries no pagades.

– Corregirà els incompliments en matèria salarial i els derivats de l´externalització d´activitats.

– Protegirà els drets fonamentals i la promoció de la igualtat. A aquests efectes, es comprovarà si les empreses obligades a tenir un pla d´igualtat en disposen.

– regularitzarà la situació dels treballadors i treballadores que es trobin sota la figura de “fals becari“. Recordeu que el treball realitzat pels becaris ha de servir per complementar la seva formació, i no perquè l´empresa es beneficiï de la feina realitzada.

– Controlarà el Registre de Jornada Obligatori.

– Revisarà el Registre de Salaris: S´estableix l´obligació de tot empresari, amb independència de l´nombre de treballadors que ocupin, de portar un registre dels salaris de la seva plantilla indicant valors mitjans dels salaris.

– Es planificaran campanyes de control de diversos àmbits:

a) enquadraments en règims de Seguretat Social indeguts.
b) Manca d´alta i cotització.
c) Control d´ocupació aflorat.
d) Diferències de cotització.
e) Bonificació de contractes: Control de Bonificacions.
f) Derivació de responsabilitat.
g) Altres actuacions de Seguretat Social: Empreses fictícies i empreses que no transmeten els fitxers obligatoris CRA (conceptes retributius abonats).

– Finalment, seguiran exercint un ferri control en matèria de prevenció de riscos laborals, sobretot en cas d´accidents de treball.

Per fer tot això possible, l´Executiu reforçarà els mitjans humans i materials de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, reforçant les plantilles i la cooperació administrativa, el que permetrà a la ITSS un major intercanvi de dades procedents d´altres administracions i per tant , un major flux d´informació i control amb el qual actuar.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!