Skip to content

Com procedir davant els embargaments d´Hisenda?

El cobrament dels deutes tributaris és un poder atribuït a l´Administració. Les entitats financeres estan autoritzades per a exercir el servei de caixa en administracions i delegacions.

Tot i que no tenen responsabilitat en la gestió ni són considerades òrgans de recaptació, si actuen com a entitats col·laboradores a l´hora de recaptar els impostos.

La recaptació d´aquests tributs pot realitzar-se en període voluntari o en període executiu. No obstant això, quan els pagaments no s´abonen en aquests temps, l´Administració pot procedir a l´embargament dels béns de l´contribuent fins a satisfer per complet el deute.

Pagament dels impostos en període voluntari

Tots tenim un termini per realitzar els nostres pagaments dels nostres impostos a Hisenda. Aquests pagaments es realitzen per iniciativa pròpia. Les liquidacions practicades per l´Administració s´han d´abonar en període voluntari. Quan el contribuent no abona el deute en període voluntari, s´inicia la recaptació en període executiu. La recaptació s´efectua pel procediment de constrenyiment, mitjançant la notificació d´una providència de constrenyiment que és l´acte de l´Administració que ordena l´execució contra el patrimoni de l´deutor.

Recàrrecs període executiu

Hi ha tres tipus de recàrrecs en aquest temps:

– Executiu: és un recàrrec de el 5% i s´aplica quan es satisfà la totalitat del deute no ingressat en període voluntari, abans de la notificació de la providència de constrenyiment.

– De constrenyiment reduït:
aquest recàrrec de el 10% s´assigna quan es satisfà la totalitat del deute no ingressat en període voluntari i el propi recàrrec, abans que finalitzi el termini previst per a l´ingrés dels deutes en període executiu notificades mitjançant provisió de constrenyiment.

– De constrenyiment ordinari: s´aplica un recàrrec de l´20% quan no corresponguin els dos recàrrecs anteriors, és a dir, quan l´abonament es produeix després d´haver finalitzat el termini per al pagament en període executiu.

Aquests recàrrecs són incompatibles entre si i es calculen sobre la totalitat del deute no ingressat en període voluntari. L´únic recàrrec que és compatible amb els interessos de demora és el recàrrec de constrenyiment ordinari (amb el 20%).

El procediment de l´embargament dels béns de l´deutor

Si finalitzat el termini estipulat en la providència de constrenyiment el contribuent no abona el seu deute tributari, es dicta una Providència d´Embargament dels seus béns. D´aquesta manera es procedeix a l´cobrament de les quantitats que deu, el recàrrec de constrenyiment, els interessos i, si s´escau, a les costes de procediment de constrenyiment produïdes.

En el procés d´embargament d´Hisenda es determina els béns inembargables, els béns embargables i l´ordre en què s´efectuen els embargaments. Segons la normativa, l´embargament de béns es porta a terme en el següent ordre:

– Diners en efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit. Si hi ha algun compte la titularitat correspon a diverses persones, només s´embarga la part que pertoca a deutor.

– Crèdits, efectes, valors i drets realitzables a l´acte oa curt termini (a menys de 6 mesos). Poden ser alienats amb independència de la data d´amortització definitiva. La venda es realitza a través dels mercats secundaris oficials en les millors condicions possibles i ha de comprendre un nombre de valors que cobreixi l´import total del deute.

– Sous, salaris i pensions. Aquests conceptes estan destinats a finançar les necessitats elementals de l´deutor. D´acord amb l´article 607 de la Llei d´enjudiciament civil, és inembargable el salari, sou, jornal, pensió, retribució o el seu equivalent, que no excedeixi de el Salari Mínim Interprofessional (SMI).

– Béns immobles. Per poder embargar un immoble cal que sigui propietat de l´deutor. Si un bé propietat de l´deutor, segons escriptura pública, no consta al seu nom en el Registre, per no haver-lo presentat, Hisenda pot instar la seva inscripció i després embargar. Segons l´article 140 de el Reglament hipotecari, en un primer moment se suspèn l´embargament i es pren anotació de la suspensió i, més tard, es requereix a què es consideri amo perquè inscrigui el seu domini i, en cas de negar-se, es pot sol·licitar de manera judicial.

– Interessos i rendes. Si el que s´ha embargat són rendes obtingudes per empreses o activitats comercials, industrials i agrícoles, es pot nomenar un administrador o interventor. Quan les rendes que es tenen intenció d´embargar corresponen als drets d´explotació d´una obra protegida per la Llei de Propietat Industrial, es consideren salaris.

– Establiments mercantils o industrials. S´estén una diligència, on constin inventariats tots els béns i drets existents en cada establiment embargat, així com els estris que es embarguen. A més, s´ha de fer l´anotació preventiva d´embargament en el Registre de Béns Mobles.

– Joies, metalls preciosos i antiguitats.

– Béns mobles. L´article 92.4 de l´Reglament de facturació, relatiu a l´embargament d´automòbils, camions, motocicletes, embarcacions, aeronaus o altres vehicles, assenyala que es notifica l´embargament al deutor perquè en un termini de 5 dies el posi a disposició dels òrgans de recaptació , amb la seva documentació i claus. Si no ho fa, es dóna ordre a les autoritats per a la captura, dipòsit i precinte d´aquests béns.

– Crèdits realitzables a llarg termini (a més de 6 mesos). L´embargament es porta a terme mitjançant una diligència d´embargament que ha d´identificar els valors coneguts per l´Administració i comprèn un nombre de valors que cobreixi l´import total del deute.

Què béns són inembargables

Són inembargables el mobiliari i el parament de la llar, a més de les robes de l´deutor i de la seva família, que no puguin considerar superflus. En general, els béns com aliments, combustible i altres que, segons el parer de tribunal, siguin imprescindibles perquè el deutor i les persones que en depenen puguin atendre amb dignitat a la seva subsistència.

Així mateix, els llibres i instruments necessaris per a l´exercici de la professió, art o ofici a què es dediqui el deutor són inembargables quan el seu valor no guardi proporció amb la quantia del deute reclamat.

Altres havers inembargables són els béns sacres i els dedicats a l´culte de les religions legalment registrades, les quantitats expressament declarades inembargables per llei i els béns declarats inembargables per tractats ratificats per Espanya.


Com actuar davant embargaments d´Hisenda

El primer que has de fer quan et embarguen és sol·licitar l´expedient administratiu. En ell pots verificar si s´ha seguit el procediment de forma legal i veure si l´embargament està justificat.

En el cas que s´hagi incomplert el procediment, pots impugnar interposant els recursos procedents.

Si has esgotat totes les vies de recursos administratius, pots interposar un recurs contenciós administratiu a la seu judicial.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!