Skip to content

Com és el procés de constitució d´una empresa?

Abans d´iniciar qualsevol tràmit de constitució d´empresa, et recomanem primer tenir clar la forma jurídica de la societat. Amb el nostre servei de creació de societats resolem els teus dubtes sobre la forma jurídica aconsellant sobre la que més s´adapti a l´activitat econòmica que vas a desenvolupar a més d´estudiar ajudes i subvencions de la creació de societat. T´expliquem tots els passos que hauràs de realitzar:

Fotocòpia de l´DNI

Hauràs de presentar una fotocòpia de l´DNI dels administradors de l´empresa o CIF si el sol·licitant és una entitat jurídica.

Certificat electrònic de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre

El certificat electrònic o digital, és un document que conté les nostres dades identificatives. El certificat confirma la nostra identitat a internet com a persona física.

Escriptura de constitució de l´empresa

L´escriptura de l´empresa conté el conjunt de normes per les quals es regirà la societat. En l´escriptura no pot faltar la redacció dels estatuts de la societat que reflectiran la identificació dels socis, la denominació social, el capital social, el nombre d´aportacions de cada soci i les persones que componen l´Òrgan d´Administració de l´empresa. Els estatuts solen estar redactats per advocats experts.

Sol·licitud de el NIF provisional

Has de sol·licitar a Hisenda. Té una validesa de 6 mesos fins a obtenir la targeta identificativa definitiva, que et arribarà quan s´hagi produït el registre en el Registre Mercantil.

Liquidació de l´Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses i Actes jurídics documentats

És un impost que grava la constitució, transformació o dissolució d´una societat. S´ha de liquidar al costat de l´escriptura de constitució. Abans suposava l´1% de l´capital social d´una empresa, però en l´actualitat està exempt de pagament.

Inscripció en el Registre Mercantil

La societat s´ha d´inscriure en el Registre Mercantil de la província de el domicili social. La documentació que necessitaràs per inscriure el teu societat en el Registre Mercantil serà:

– Un original de l´escriptura de constitució
– La liquidació de l´Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses i Actes jurídics documentats

Alta en l´IAE

Una de les coses que no se´t han de passar per alt és posar en ordre totes les teves obligacions amb Hisenda.

La primera és donar-se d´alta en l´IAE (Impost d´Activitats Econòmiques). Cada epígraf IAE faculta a realitzar una activitat. És a dir, no són excloents. Per tant, es necessiten tantes altes com activitats es desenvolupin. Malgrat el seu caràcter impositiu, en el cas que la xifra de negoci sigui inferior a un milió d´euros, està exempt de pagament.

Obligacions amb la Seguretat Social

És important que es doni d´alta de l´propi autònom que hagi de ser l´administrador de la societat. D´altra banda, si es vol contractar personal, haurà de tramitar l´Alta de l´empresa a la Seguretat Social i la comunicació de l´obertura de centre de treball, que es realitza al Ministeri de Treball.

Autoritzacions en altres organismes

Tot i que la societat ja està constituïda i pot funcionar amb normalitat, no has d´oblidar que hi ha altres autoritzacions en altres organismes. Per exemple, s´han de sol·licitar autoritzacions de l´autonomia depenent de el tipus d´activitat que vagis a desenvolupar, tràmits amb l´ajuntament relacionats amb l´obertura dels locals, llicència d´obra, tràmits perquè l´empresa compleixi amb la Llei de Protecció de Dades, prevenció de riscos, etc.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!