El permís retribuït pel casament d’un familiar?

El permís retribuït és un dret que el treballador té davant de l’empresa en determinades situacions. Però, què passa en el cas del casament d’un familiar? Quan es pot demanar un permís retribuït pel casament d’un familiar? En aquest post resoldrem aquest dubte.

Permís retribuït pel casament d’un familiar, què en diu la llei?

Quan el treballador contreu matrimoni té dret a demanar un permís retribuït de 15 dies naturals. Tot i això, l’Estatut dels Treballadors no reconeix el dret del treballador a sol·licitar un permís retribuït en el cas del casament d’un familiar.

L’estatut dels treballadors no reconeix el dret a sol·licitar un permís retribuït pel casament d’un familiar. En aquest cas, caldrà comprovar què estableix el Conveni col·lectiu aplicable al cas. Hi ha molts convenis col·lectius que reconeixen el dret a gaudir d’un permís retribuït. En general, els supòsits reconeguts són els del matrimoni dels fills, pares, germans o néts d’un cònjuge o un altre. Per exemple, aquest dret està reconegut al Conveni Col·lectiu d’Empreses de Seguretat, així com al Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos de Madrid.

L’Estatut dels treballadors tampoc no diu res sobre la manera de sol·licitar aquest permís a l’empresa. El normal és que el treballador preavisi amb 15 dies d’antelació i aporti el justificant que acrediti l’enllaç. Per exemple, podeu aportar la invitació de casament o el rebut de la reserva del banquet.

Com assistir al casament d’un familiar si el conveni col·lectiu no reconeix el permís?

Si el conveni col·lectiu aplicable no reconeix el permís per assistir al casament d’un familiar, el treballador pot optar per alguna d’aquestes solucions:

 • Arribar a un acord amb lempresa. Per exemple, plantejant la possibilitat de recuperar les hores de feina perdudes.
 • Utilitzar els dies dassumptes propis o de lliure disposició. Molts convenis col·lectius reconeixen el dret del treballador a gaudir determinats dies per assumptes propis o de lliure disposició. En aquest cas, es pot sol·licitar un dia per assumptes propis per assistir al casament del familiar.
 • Finalment, una altra possibilitat és agafar un dia de vacances per poder assistir al casament

Si el Conveni col·lectiu preveu el dret del treballador a sol·licitar un permís retribuït per assistir al casament d’un familiar, l’empresa estarà obligada a concedir aquest permís. Per contra, si el Conveni col·lectiu no estableix res, l’empresa es pot negar a concedir el permís. Si l’empresa concedeix el permís a un treballador, estarà obligada a practicar la mateixa política respecte a la resta de treballadors. En cas contrari, es podria entendre que hi ha un tracte discriminatori cap als empleats a qui no se’ls concedeixi.

Tens algun dubte pel que fa als permisos retribuïts dels treballadors? Posa’t en contacte amb nosaltres, a IF Assessors t’assessorem sobre qualsevol tema laboral que necessitis.

Com funciona el període de prova d’un contracte laboral

El període de prova d’un contracte laboral és el que es pacta entre empresari i treballador en un contracte de treball. En aquest post us expliquem en què consisteix el període de prova, quins són els seus efectes i quina durada té.

Què és el període de prova d’un contracte laboral

El període de prova és un acord pactat entre empresari i treballador a l’inici del contracte laboral. És un pacte bilateral entre les dues parts. El seu objectiu és doble. D‟una banda, l‟empresari pot comprovar la capacitat del treballador. D’altra banda, el treballador pot verificar les condicions del lloc de treball. Durant el període de prova, qualsevol de les dues parts pot posar fi a la relació laboral sense causa justificada, sense avís previ i sense haver de pagar cap tipus d’indemnització. El període de prova d’un contracte laboral està regulat a l’article 14 de l’Estatut dels treballadors. Les seves característiques són les següents:

 • S’ha de pactar abans d’iniciar la relació laboral, juntament amb la signatura del contracte. La jurisprudència ha establert que si es pacta amb posterioritat és nul.
 • El període de prova també serà nul si el treballador ja havia exercit amb anterioritat la mateixa feina per a l’empresa.
 • Ha de constar sempre de manera expressa i per escrit.

Durada del període de prova d’un contracte laboral

La durada del període de prova no podrà superar mai la durada màxima establerta a l’Estatut dels Treballadors o al Conveni Col·lectiu vigent. Quan les parts o el Conveni col·lectiu no estableixi res al respecte, s’aplicarà el que disposa l’article 14.1 de l’Estatut dels Treballadors, que disposa la durada següent:

 • Tècnics titulats: 6 mesos.
 • Resta de treballadors: 2 mesos.
 • Treballadors en empreses de menys de 25 treballadors: 3 mesos.
 • Període de prova d’un contracte temporal de menys de 6 mesos: 1 mes.
 • Període de prova d’un contracte de pràctiques: d’1 a 2 mesos en funció del certificat de professionalitat.

Tal com estableix l’article 14.3 de l’Estatut dels Treballadors, transcorregut el període de prova sense que s’hagi produït el desistiment, el contracte produirà plens efectes i es computarà el temps dels serveis prestats a l’antiguitat de la persona treballadora a l’empresa.

Desistiment

El desistiment és la facultat que tenen les dues parts per finalitzar el contracte laboral durant el període de prova

Desistiment empresarial

L’empresari podrà resoldre el contracte de treball de manera unilateral. No caldrà que al·legui cap causa. Llevat de pacte en contra, l’empresari no tindrà l’obligació de preavís i tampoc no haurà d’indemnitzar el treballador per l’extinció del contracte laboral.

La rescissió del contracte pot produir-se en qualsevol moment del període de prova i abans de la finalització del mateix, Si es produeix un cop transcorregut el període de prova ens trobarem davant d’un acomiadament.

El desistiment de l’empresari s’ha de produir abans de superar el període de prova; altrament, es tractarà d’un acomiadament.

Desistiment del treballador

El treballador també pot desistir del contracte durant el període de prova. No caldrà al·legar cap causa. Tampoc no es requereix preavís ni cap altre tipus de formalitat.

Tens algun problema de tipus laboral? A IF Assessors disposes d’advocats especialitzats en Dret Laboral que t’assessoraran en tot allò que necessitis. Consulteu amb nosaltres!

Per què és important comptar amb una assessoria jurídica?

L’assessoria jurídica és necessària per a empreses de totes les mides. Vols saber per què? Aquí t’ho expliquem millor perquè tinguis informació veraç.

Raons per comptar amb una assessoria jurídica

La veritat és que avui disposar d’un servei d’assessoria jurídica és imprescindible per a empreses de totes les mides, no només per a les mitjanes i les grans. La legislació té diverses arestes i és una realitat que es pot perdre molts diners per desconeixement. Per tant, val la pena comptar amb professionals que et donin pautes des del començament. Aquestes són les principals raons:

Assessorament sobre la constitució de la societat

L’assessorament jurídic s’ha d’iniciar a l’hora de decidir quina empresa crear. No en va, les fórmules jurídiques existents són diverses i és bo deixar-se aconsellar sobre això que més ens convingui. Igualment, i quan es tracta de redactar els Estatuts de la societat, cal algú que se’n pugui encarregar. Finalment, també necessitaràs assessorament sobre els passos a fer per activar la societat.

Assessorament pràctic en protecció de dades

La protecció de dades s’ha convertit en un assumpte cabdal per a la pràctica totalitat de les empreses, ja que aquestes gestionen bases de dades. Comptar amb assessorament sobre la implementació de les polítiques de protecció de dades i amb un Delegat de Protecció de Dades (DPO) és fonamental. I convé recordar que les multes per incompliments poden assolir el 4% de la facturació. Per tant, disposar d’una assessoria que, a més a més, avisi de fallides de seguretat o canvis normatius, és imprescindible.

Redacció de documents legals oficials

La redacció dels documents legals oficials que ha de presentar una empresa requereix un assessorament. Per exemple, quan cal presentar comptes davant del Registre Mercantil, els llibres comptables, d’IVA o d’actes, fer modificacions de capital o d’Estatuts, sense anar més lluny. La idea, en definitiva, és evitar problemes legals que suposin sancions econòmiques. Aquesta és una opció especialment interessant per a les PIMES, ja que sovint no tenen un departament específic.

Defensa jurídica en plets

La defensa jurídica en plets, tant en posició demandant com demanada, és una de les qüestions clau a tenir present. D’altra banda, cal assenyalar que avui les empreses tenen responsabilitat penal, de manera que, sobretot a les grans societats, és summament important tenir una política clara respecte del compliment de les normatives. En conseqüència, l’assistència jurídica ha de ser civil i penal.

Resolució de dubtes

La resolució de dubtes a priori es la millor manera de prevenir problemes i, sobretot, aprofitar els avantatges de la legislació. Moltes vegades, una consulta a temps estalviarà molts diners i maldecaps. L’assessoria legal i jurídica té, doncs, un vessant preventiu que val la pena conèixer.

Conclusió

L’assistència jurídica és un servei que us pot solucionar molts problemes i que fa l’operativa de l’empresa més fàcil. Busques un servei d’assessoria jurídica professional? A IF Assessors t’ajudem que et resulti més fàcil defensar els teus interessos.

Activitat empresarial o professional: quina escollir en donar-se d’alta com a autònom

autónomo

Activitat empresarial o professional? Si vols donar-te d’alta com a autònom, has de conèixer la diferència entre activitat empresarial i professional. D’aquesta elecció dependrà la manera com hauràs de tributar en un futur davant d’Hisenda. En aquesta entrada analitzem les diferències entre totes dues.

Activitat empresarial o professional, quina triar?

Per donar-te d’alta com a autònom has de triar l’epígraf fiscal de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) que correspongui al tipus d’activitat que has de desenvolupar. El primer pas és saber si la teva activitat és professional o empresarial.

Activitats professionals

Les activitats professionals són aquelles que es desenvolupen per una persona física de manera individual, personal i directa. Les activitats professionals solen estar vinculades a la possessió d’un títol universitari ia la pertinença a un col·legi professional, encara que de vegades només requereix una formació qualificada. Per exemple, són activitats professionals les desenvolupades per advocats, veterinaris, arquitectes, però també les que exerceixen un altre tipus de professionals, com els decoradors, agents comercials, pintors industrials o massatgistes. El que defineix una activitat professional és que els únics mitjans dels qui l’exerceixen són els seus coneixements especialitzats.

Activitats empresarials

Les activitats empresarials són aquelles que necessiten constituir-se com a empresa per poder funcionar. Una activitat empresarial comporta una infraestructura, amb mitjans de producció propis i uns empleats. Per exemple, són activitats empresarials els restaurants, comerços o perruqueries.

Activitat empresarial o professional, diferència de tributació

L’elecció entre activitat empresarial o professional afecta directament la forma de tributació davant d’Hisenda.

Tributació dels professionals

Els autònoms professionals han d’aplicar una retenció del 15% a les factures que emetin altres autònoms o empreses. El percentatge de la retenció es redueix al 7% els tres primers anys d’activitat del professional (sempre que l’any anterior no hagués desenvolupat una altra activitat professional). A les factures emeses als particulars no tenen obligació de practicar cap tipus de retenció. Si durant l’any anterior el 70% dels ingressos hagués estat sotmès a retenció, no hi ha obligació de presentar el Model 130 de pagaments a compte de l’IRPF.

Tributació dels empresaris autònoms

Els empresaris autònoms no tenen obligació de practicar cap tipus de retenció a les seves factures. Tot i això, estan obligats a liquidar el Model 130 trimestralment.

Les activitats professionals es poden convertir en empresarials quan el professional contracta empleats o crea una infraestructura empresarial. També hi ha la possibilitat que una mateixa persona desenvolupi, alhora, una activitat professional i una altra empresarial. En aquest cas, aplicarà la tributació corresponent a cada tipus dactivitat.

Tot i que en principi la diferència entre activitat empresarial o professional sembla senzilla, hi ha ocasions en què poden sorgir molts dubtes. A IF Assessors t’assessorem perquè escullis correctament el tipus d’activitat en donar-te d’alta com a autònom. La teva elecció és molt important per saber la manera com tributaràs davant Hisenda i per practicar les despeses deduïbles per l’exercici de la teva activitat, tens algun dubte? Contacta amb nosaltres!

Com es declaren els endarreriments salarials?

Els endarreriments salarials, a més de suposar un problema immediat, també poden generar problemes a mitjà termini amb l’administració tributària. Aquest article t’explica amb detall de quina manera cal declarar-los per evitar mals més grans.

La forma de declarar els endarreriments salarials davant d’Hisenda

El principal aspecte que has de tenir en compte, per fer bé la declaració, és el període impositiu en què es percep l’endarreriment. En general, aquest és el mes o el trimestre, segons el cas. I és aquí on la manera de declarar l’endarreriment canvia. En tot cas, la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques és el text de referència. La manera de declarar els endarreriments, tant per a empreses com a empleats, és diferent. Aquí us donem més detalls sobre com obrar correctament:

Cobrament dels endarreriments en el mateix període impositiu

El cobrament dels endarreriments en el mateix període impositiu no generaria més problema. L’únic que s’hauria de fer és incloure aquests diners com a part dels rendiments del treball, sense més ni més. Per exemple, ia efectes d’IRPF, pots declarar al març el pagament d’un endarreriment corresponent al gener sense cap problema. En aquests casos, com que la deducció es fa en el mateix exercici, no hi ha lloc a la confusió. I cal assenyalar que això serveix indistintament per a les empreses i els treballadors.

Cobrament dels endarreriments en un altre període impositiu

El cobrament dels endarreriments en un període impositiu diferent del corresponent al pagament introdueix un element de complexitat. I cal assenyalar que empreses i treballadors hauran de fer declaracions diferents.

Per exemple, les empreses, per exemple, hauran d’aplicar un tipus de retenció del 15%, amb caràcter general. Ara bé, estaran subjectes a recàrrecs si aquesta retenció no la van fer abans i el treballador tenia dret a aquesta nòmina.

Aquí el treballador, sempre que sigui per causes no imputables a ell, haurà de fer una autodeclaració complementària corresponent a aquest període tributari. Això sí, és molt important que sàpigues que, per al treballador, no implica cap sobrecost ni interès de demora. El que sí que cal assenyalar és que aquesta declaració s’ha de presentar en el mateix període impositiu en què es cobra.

En definitiva, segons la situació, els tràmits que caldrà fer seran diferents. I val la pena tenir-ho en compte, sobretot si l’empresa aplica la retenció.

Cobrament dels endarreriments reclamats després de sentència judicial ferma

El cobrament dels endarreriments reclamats després de sentència judicial ferma té la particularitat que es pot donar uns quants anys després que correspongués percebre’ls. En aquest cas, s’hauran de declarar en el mateix període impositiu posterior a la sentència ferma que els validi. L’empresa, per altra banda, també haurà d’aplicar la retenció que correspongui, si no ho va fer al seu moment.

Conclusió

Els endarreriments salarials solen implicar una certa dificultat per a empreses i autònoms, per no conèixer la manera de declarar-los. A IF Assessors us ajudem a mantenir en ordre aquesta qüestió perquè comptem amb un servei especialitzat d’assessorament laboral. No dubtis a contactar-nos per contractar-nos!

IVA suportat: Què és?

IVA

Les liquidacions d’impostos han de tenir en compte les compres i les vendes. Aquest article t’explica amb més detall què és l’IVA suportat i què has de tenir en compte.

L’IVA suportat: definició i implicacions pràctiques

És important assenyalar, en primer lloc, que has de liquidar l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit) trimestralment si ets autònom o professional. I val la pena recordar que el tribut pot sortir a pagar o tornar, segons el resultat.

L’IVA suportat agrupa la quantitat afegida al preu net per les compres de béns o serveis que hem fet. O dit altrament, és la suma de totes aquestes quantitats afegides durant un trimestre, el període de liquidació. Això sí, la condició sine qua non és que totes aquestes operacions estiguin relacionades directament amb la nostra activitat professional. En cas de dubte, convindrà consultar perquè és un problema recurrent als autònoms perquè no tot l’IVA és deduïble.

La denominació de suportat té a veure amb el fet que som nosaltres els qui n’assumim el cost. No debades, l’IVA és un tribut que paga el consumidor final del bé o servei. Per tant, un cop es facin els comptes, haurem de comprovar si surt a pagar o compensar.

Tipus d’IVA suportat

Els tipus d’IVA quan es considera suportat són els mateixos que regeixen en els altres casos. Hi ha un tipus general del 21%, un altre reduït del 10% i un superreduït del 4%. El criteri, doncs, serà assignar aquesta quantitat segons el tipus de bé o servei, depenent de la seva consideració. Hi ha llistes de percentatges que us ajudaran a saber quant aplicar en cada cas. Val la pena revisar-les per evitar una comptabilització incorrecta, per això l’assessorament professional és recomanable.

Criteris per considerar que l’IVA és suportat

Els criteris per considerar que l’IVA suportat estan establerts per l’Agència Tributària (AEAT). En primer lloc, que aquestes quotes estiguin considerades per l’AEAT deduïbles, i això està relacionat directament amb l’activitat professional. D’altra banda, només es poden comptabilitzar per part d‘autònoms o professionals liberals (advocats, metges, doctors, arquitectes o notaris, entre d’altres). Hi ha ocasions en què aquests criteris, o no són clars, o canvien, de manera que, davant del dubte, convé preguntar.

El càlcul del tribut és, bàsicament, una resta de l’IVA repercutit menys l’IVA suportat. El que és normal, si la teva activitat professional funciona bé, és que hagis de pagar al final de cada trimestre. Ara bé, és possible que algun trimestre la suma sigui negativa; en aquest cas, la podràs compensar en altres trimestres positius. Aquest és un indici de si un negoci o lactivitat professional són rendibles o no.

Conclusió

El càlcul de l’IVA suportat és important per pagar els impostos en hora i evitar situacions complicades. Per això, comptabilitzar la quantitat exacta es converteix en una necessitat. Necessites assessorament fiscal especialitzat? A IF Asessors t’ajudem que aquests processos siguin més senzills. Contacta’ns per saber-ne més!

Com es calculen els rendiments del capital immobiliari?

inmobiliaria

Els rendiments del capital immobiliari són els ingressos obtinguts dels immobles rústics o urbans. Aquests rendiments s’han de declarar anualment a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). En aquesta entrada us expliquem què són i com es calculen els rendiments de capital immobiliari.

Què són els rendiments del capital immobiliari?

Segons l’Agència Tributària, els rendiments del capital immobiliari són els rendiments obtinguts de béns immobles situats al territori espanyol. Aquests rendiments són els següents:

 • Els derivats de l’arrendament de béns immobles rústics o urbans.
 • Els derivats de la constitució o cessió de drets sobre immobles rústics o urbans.
 • Els derivats de les facultats dús o gaudi sobre béns immobles rústics i urbans.

A més, per tenir la consideració de rendiment de capital immobiliari s’han de donar dues condicions més:

 • Que la titularitat dels béns correspongui al contribuent.
 • Que els béns no estiguin afectes a activitats econòmiques realitzades pel contribuent.

Com es calculen els rendiments del capital immobiliari?

Per calcular els rendiments del capital immobiliari cal obtenir l’import del rendiment net. El càlcul es realitza de la següent manera:

Rendiment Net Capital Immobiliari= Rendiment Íntegre de Capital Immobiliari – Despeses deducibles – Reduccions dels Rendiments Nets de Capital Immobiliari.

En què consisteix cada concepte?

Els Rendiments Íntegres del Capital Immobiliari són les quantitats que per tots els conceptes obté el contribuent de l’arrendament, la cessió o l’ús dels immobles.

Les Despeses Deduïbles són les despeses que el contribuent pot deduir per a l’obtenció dels rendiments íntegres. Aquestes despeses són les següents:

 • Interessos i despeses de finançament.
 • Despeses de conservació i reparació de l’immoble.
 • Tributs no estatals (IBI), taxes (neteja, escombraries) i recàrrecs i sempre que no siguin de caràcter sancionador.
 • Saldos de cobrament dubtós (quantitats que hagi deixat de pagar l’arrendatari sempre que hagin passat almenys 6 mesos des que es van intentar cobrar).
 • Amortització de l’immoble i dels béns cedits amb aquest.
 • Altres despeses fiscalment deduïbles (primes dassegurances de robatori, incendi o responsabilitat civil).
 • Serveis: despeses dadministració, jardineria o vigilància.
 • Despeses de formalització del contracte o subministraments.

Les Reduccions:

Al rendiment del capital immobiliari també se li poden aplicar diferents reduccions.

 • Arrendament dimmobles destinats a habitatge.
 • Es reduirà un 60% el rendiment net positiu (diferència entre ingressos i despeses) sempre que l’immoble es destini a habitatge, i sigui quina sigui l’edat de l’arrendatari.
 • Es pot reduir el 30% del rendiment net obtingut en un període de generació superior a 2 anys o irregular en el temps.
 • Mínim per parentiu aplicable al cas en què l’inquilí sigui un familiar, per afinitat o consanguinitat de fins a tercer grau inclusivament.

Necessites ajuda per calcular els rendiments de capital immobiliari a la teva declaració de la renda? A IF Assessors estem especialitzats en Dret Fiscal. Ens encarreguem de confeccionar i presentar la teva declaració de renda aplicant totes les deduccions possibles. A més, els nostres assessors plantejaran per a tu les millors estratègies fiscals perquè aconsegueixis el màxim estalvi fiscal. Què estàs esperant? Contacta amb nosaltres!

Com invertir des d’avui a la teva jubilació?

jubilación

Invertir en la teva jubilació és la millor estratègia per comptar en el futur amb prou ingressos per mantenir el teu nivell de vida actual. Actualment, l‟edat de jubilació i el càlcul de les pensions estan en procés de canvi, i es preveu una disminució de l‟import de la pensió. Per això, és molt important invertir en la teva jubilació i assegurar els teus ingressos de cara al futur. Però quins productes financers són els més recomanables per invertir? Aquí t’ho expliquem.

Estratègies per invertir en la teva jubilació

Els experts financers aconsellen les estratègies següents per invertir en la teva jubilació:

 • Planificar la inversió en funció dels objectius i la situació concreta personal. Això implica enfocar la inversió en funció del moment en què es necessitaran els diners.
 • Diversificar les inversions.
 • Invertir a llarg termini.
 • Invertir assumint algun tipus de risc per assolir la rendibilitat.

Principals productes per dur-ho a terme

 • Plans de pensions. Els plans de pensions són el producte dinversió per excel·lència per a la jubilació. És important cercar plans de pensions rendibles i de qualitat. Les aportacions poden ser periòdiques o puntuals. Els darrers canvis legislatius han reduït l’import de la inversió en plans de pensions individuals des de 2.000 a 1.500 euros, però sempre pots complementar la teva inversió amb altres productes, com ara fons d’inversió.
 • Fons dinversió. Els fons d’inversió no tenen l’avantatge de la desgravació fiscal de què disposen els plans de pensions. Tot i això, solen oferir una rendibilitat més elevada que la resta de productes financers. A més, els fons d’inversió no tenen l’inconvenient que presenten els plans de pensions de la liquiditat durant deu anys.
 • PIES (Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic). PIAS és una assegurança de vida estalvi que inverteix en fons amb un interès que pot estar o no garantit. Encara que es poden rescatar en qualsevol moment i tributar únicament per la plusvàlua, s’aconsella rescatar aquest tipus de productes als cinc anys com a renda vitalícia, ja que la tributació es redueix en aquell moment.
 • Unit Linked. Les primes aportades amb els Unit Linked es destinen, d’una banda, a fons d’inversió i, de l’altra, a la contractació d’una assegurança de vida que garanteix la cobertura en cas de defunció. Es tracta d’un producte semblant al PIES, però sense tenir en compte el termini de 5 anys d’aquestes darreres.
 • Fons ESG. Els Fons ESG són un nou producte que ha aconseguit molt èxit en els darrers anys. En aquest cas, la inversió se centra en productes sostenibles (mediambientals, socials i de govern corporatiu). Poden combinar la inversió entre renda fixa i variable. Sent relativament nous, s’aconsella analitzar bé cada producte i companyia per garantir la seguretat.

Estàs pensant invertir en la teva jubilació? No saps quin producte és el més indicat per a tu? En aquest cas, consulta amb nosaltres. A IF Assessors posem a la teva disposició el servei d’assessors financers especialitzats que t’aconsellen perquè obtinguis la rendibilitat més gran en les teves inversions.

Empreses que tenen l’obligació d’auditar els comptes

auditar cuentas

Auditar comptes és una obligació legal per a determinades empreses, sempre que es compleixin uns requisits. Aquest article t’explica quines són les companyies que ho han de fer.

La Llei de Societats de Capital obliga, per qüestions de transparència, que determinades empreses auditin els seus comptes. No en va aquesta és una garantia d’autoregulació que presumeix una gestió professional. Cal dir que algunes empreses contemplen als seus Estatuts aquesta obligació, encara que no la tinguin legalment.

Les companyies que han de presentar l‟auditoria són les següents, sempre que dues d‟aquestes condicions es donin durant 2 anys:

 • Una xifra de negoci superior als 5,7 milions d’euros. En aquest cas, parlem d’una certa quantia, encara que hi ha PIMES amb pocs treballadors o actius (distribuïdors) que complirien aquesta condició.

 • Uns actius superiors a 2,85 milions d’euros. Aquest supòsit ja pressuposa uns actius bancaris o instal·lacions importants.

 • Un nombre de treballadors igual o superior a 50 persones. Això impossibilita, a la pràctica, que els petits autònoms compleixin aquesta condició i es vegin afectats.

Cal destacar, doncs, que el criteri genèric és que l’auditoria sigui obligatòria per a empreses de certa envergadura. Això fa, doncs, que tinguis present aquesta qüestió per prendre nota si es donen dues circumstàncies durant dos anys consecutius.

Ara bé, hi ha una altra mena de companyies que, sense complir aquestes condicions, també estaran obligades. Els motius són de subvencions o contractació amb lAdministració o de naturalesa del negoci.

Subvencions o ajuts de més de 600.000 euros

Aquesta condició la compleixen únicament empreses d’una certa envergadura. En general, aquestes subvencions o ajuts són per construir noves instal·lacions o per estratègies d’internacionalització. En conseqüència, el més habitual és que les companyies que compleixin aquesta condició compleixin, també, les anteriors. No en va, 600.000 euros dajuts o subvencions és una quantitat molt elevada.

Contractes amb l’administració de més de 600.000 euros

Les empreses que contractin amb l’Administració per més de 600.000 euros també estaran obligades a auditar, sempre que aquestes suposin més del 50% de la facturació. Aquesta és una casuística recurrent en empreses civils, productores o empreses organitzadores d’esdeveniments. Per tant, és molt important tenir present aquest punt perquè potser algunes empreses compliran aquesta funció.

Altres companyies

Hi ha altres companyies que, pel tipus de negoci que tenen, estan obligades a auditar els comptes. En primer lloc, les cooperatives de crèdit (amb un funcionament semblant al dels bancs). D’altra banda, també les empreses que emetin valors o obligacions. A més, els intermediaris financers també han de fer auditories. Finalment, les asseguradores privades, segons el que estableix la Llei d’Ordenació i Supervisió d’assegurances privades.

Conclusió

L’obligació legal d’auditar comptes pot resultar molt farragosa si no tens assessorament especialitzat. A IF Assessors comptem amb un equip de professionals que us pot ajudar en l’àmbit de les auditories. Per tant, aquí tens un partner que et pot ajudar. Contacta’ns per conèixer més sobre els nostres serveis!

Com es classifiquen els processos en matèria laboral?

Procesos Laborales

Els processos laborals són els que resolen les reclamacions dels treballadors davant dels empresaris derivats del seu contracte laboral. Els processos laborals estan regulats a la Llei 36/2011, de 10 d’octubre de la Jurisdicció Social. En aquest article us expliquem quins són els principals processos laborals i les característiques cadascun d’ells.

Tipus de processos laborals

Els principals processos laborals (encara que no els únics) que es resolen davant del Jutjat social són els següents:

 • Procediment d’Acomiadament. L’acomiadament és la rescissió unilateral de l’empresari de la relació laboral. Hi ha diferents tipus d’acomiadament: improcedent, per causes objectives, disciplinari i acomiadament col·lectiu o ERO. El treballador disposa de vint dies hàbils per presentar la demanda de conciliació davant de l’SMAC i, en cas de no arribar a un acord amb l’empresa, interposar la demanda per acomiadament davant del Jutjat Social.
 • Procediment de Reclamació de salaris o liquidacions. La reclamació de salaris o liquidació és una reclamació de quantitat del treballador davant de l’empresa per les quantitats degudes. El treballador disposa del termini d’un any per presentar la demanda davant del Jutjat Social i podrà reclamar també l’import del 10% de les quantitats degudes en concepte d’interessos de demora.
 • Procediment de reclamació per gaudiment de vacances. Els treballadors tenen dret a gaudir dun període mínim de 30 dies de vacances anuals. Les vacances s’estableixen segons acord entre empresari i treballador o segons allò que disposa l’Estatut dels Treballadors o el Conveni aplicable. En cas que no hi hagi acord, el treballador pot interposar una demanda que resolgui sobre la fixació de les vacances.
 • Procediment dimpugnació de sancions imposades per lempresa. El treballador té dret a impugnar les faltes i les sancions que l’empresa imposi. El termini dimpugnació és de vint dies hàbils. En primer lloc, s’haurà d’imposar la demanda de conciliació davant de l’SMAC i si no s’arriba a un acord s’haurà d’interposar demanda davant del Jutjat Social.

Altres processos laborals

A més dels procediments referits al punt anterior, hi ha altres tipus de processos laborals, com els següents:

 • Procediment per hores extres.
 • Procediment per qualificació de categoria professional.
 • Procediment d’impugnació de canvis substancials en les condicions de treball.
 • Procediment per mobilitat geogràfica.
 • Procediment per danys patits en accident de treball.
 • Procediment per exercici de drets sindicals.
 • Procediment sobre Conflictes col·lectius.
 • Procediment per cessió il·legal de treballadors.
 • Procediment per reclamació de drets de seguretat social o cotització.
 • Procediment per incapacitat.
 • Procediment sobre reducció de jornada laboral per guarda i custòdia d’un menor de 12 anys.
 • Procediment per falta de mesures de seguretat i higiene a la feina.
 • Procediment per assetjament laboral i/o sexual.

 

Els processos laborals requereixen un assessorament especialitzat. A IF Assessors comptem amb un departament especialitzat en matèria de Dret Laboral. Els nostres advocats laboralistes, amb àmplia experiència, t’assessoraran i defensaran davant del Jutjat social en tota mena de processos laborals. Tens cap dubte? Contacta amb nosaltres!