Pensió d’aliments per a fills majors d’edat: És obligatori?

La pensió d’aliments per a fills està concebuda per a menors d’edat. Ara bé, la jurisprudència sí que assenyala la continuïtat d’aquesta si concorren una sèrie de circumstàncies. Aquesta entrada les descriu.

Els supòsits en què és obligatòria la pensió d’aliments en els fills majors d’edat

Les pensions alimentàries estan subjectes a una continuïtat quan els fills majors d’edat tenen unes circumstàncies que els obliguen a necessitar-la. El que sí és cert és que, en la majoria d’edat, la pensió només es justifica per aquestes circumstàncies.

Què és el que significa aquesta circumstància en la pràctica? Que, quan desaparegui el motiu que genera el dret a la pensió, aquesta també es pot extingir. D’altra banda, si tens problemes d’ingressos o si els teus fills han tallat la relació amb tu sense raó, també, podries al·legar aquestes raons. Això sí, perquè s’extingeixi la pensió, el progenitor ha de interposar una demanda judicial.

D’altra banda, has de saber que els fills grans, per cobrar la pensió, tenen també obligacions. I si incorren en alguna causa de desheretament, podrien deixar de cobrar-la. Els motius que fan obligatòria la pensió és la següent:

1. Estudis

Els fills grans que s’estan formant tenen, en principi, un motiu per seguir cobrant la pensió. No en va, estan realitzant una formació per generar els ingressos. És important assenyalar que la pensió es cobrarà durant tot el temps que durin els estudis, siguin universitaris, professionals o secundaris.

El que sí cal assenyalar és que, en canvi, s’exigirà que els estudis es realitzen amb aprofitament. Hi ha sentències que han extingit la pensió alimentària per falta d’aplicació del fill.

2. Ingressos insuficients

El Codi Civil és clar al respecte: la pensió es segueix pagant si no hi ha ingressos suficients. Això vol dir que un fill major d’edat seguirà cobrant si no té un altre mitjà de vida.

Ara bé, aquest supòsit té dues limitacions importants que has de conèixer. La primera qüestió és que aquesta pensió només es pagarà fins al punt en que s’assoleixin ingressos equivalents o superiors a l’SMI (Salari Mínim Interprofessional); a partir d’aquest moment, es podrà sol·licitar la seva extinció. En segon lloc, s’ha d’acreditar una certa relació paternofilial.

En els últims mesos, hi ha hagut extincions de pensions per falta d’arrelament paternofilial no motivat.

3. Diversitat funcional

Els fills amb diversitat funcional, encara que siguin nominalment majors d’edat, tenen unes dificultats d’inserció social. En aquests casos, estarà motivada la pensió encara que no hagi formació o treball.

És rellevant assenyalar que, en aquests casos, la diversitat funcional s’entén com una situació a llarg termini. Per tant, aquí sí que hi hauria una obligatorietat indefinida si els fills són majors d’edat.

Conclusió

La pensió d’aliments ha de pagar-se durant la majoria d’edat si el fill la necessita. Per tant, no està de més conèixer aquestes qüestions. Necessites assessoria fiscal i comptable? En IF Assessors comptem amb un servei professional per a autònoms.

Per a què serveix una auditoria?

L’auditoria és una acció de comprovació externa d’una empresa per part d’un especialista per comprovar el seu estat real. Aquesta entrada et proporciona exemples pràctics de per a què serveix una auditoria.

Exemples pràctics de per a què serveix una auditoria

És bo recordar que, en una auditoria, primer s’estableix el procediment i després es realitzen les corresponents accions. El resultat és un informe que l’auditor realitzarà i que lliurarà al seu client.

Els clients que requereixin una auditoria poden ser l’empresa auditada, una tercera empresa o, fins i tot, una institució pública. Per tant, són diversos els agents que poden estar interessats en aquesta acció.

Les funcionalitats d’una auditoria són múltiples. No obstant això, cal assenyalar que les més comunes són les següents:

1. Conèixer si es compleixen les obligacions legals

Les auditories permeten comprovar si una empresa està complint amb les seves obligacions legals. És a dir, amb les seves obligacions financeres, tributàries o de Recursos Humans. Això sí, l’anàlisi es pot realitzar en conjunt o per separat. Quan es fa aquest tipus d’auditoria, el que s’investiga és si hi ha algun incompliment pel qual es puguin exigir responsabilitats.

Aquesta auditoria pot realitzar l’empresa auditada, però també pot ser sol·licitada per tercers.

2. Comprovar si es compleix el codi de pràctiques de l’empresa

L’empresa auditada pot tenir un codi de bones pràctiques implantat. I encara que aquest no sigui d’obligat compliment legal, sí que ho pot ser per als directius de la companyia. Les auditories, en aquest cas, pretenen comprovar si hi ha alguna violació del codi.

Aquest tipus d’auditoria la realitza, en general, la mateixa empresa auditada. L’objectiu és realitzar un control de qualitat per comprovar que es compleixen els seus estàndards

3. Revisar si una empresa és solvent

La revisió de la solvència d’una empresa és clau per fer negocis amb aquesta o per adquirir-la. Un tipus d’auditoria habitual en aquests casos és l’anomenada Due Diligence, prèvia a processos de compra o fusió. En aquest cas, es fa una investigació sobre la seva praxi i compliment de les seves obligacions.

Aquesta auditoria sol ser realitzada per terceres empreses. El que es pretén comprovar, en definitiva, és que l’adquisició o els tractes no impliquen riscos financers o legals derivats d’una mala gestió.

4. Complir amb l’obligació quan la llei obliga a realitzar auditories

Hi ha casos en què la legislació espanyola de Societats de Capital obliga a realitzar auditories prèvies a empreses. Això succeeix, per exemple, en empreses d’una facturació elevada, per calcular el valor d’una acció, canvis en el capital social, exclusió del dret de participació preferent o en emissions.

Si no es fa una auditoria prèvia, no es podrà realitzar cap d’aquestes accions. I, a més, l’empresa que no compleixi aquest requisit s’exposarà a sancions.

Conclusió

Conèixer per a què serveix una auditoria és bo per saber quan és oportú fer-la. Necessites assessorament empresarial especialitzat? En IF Assessors comptem amb un equip de professionals multidisciplinaris que poden realitzar auditories internes. Contacta amb nosaltres!