Com reincorporar als treballadors si l´empresa està en un ERTO?

L´Expedient de Regulació Temporal d´Ocupació (ERTO) és una mesura que permet a les empreses suspendre o reduir els contractes dels seus treballadors de forma temporal quan concorren motius justificats per a això.

Si fa unes setmanes la majoria d´empreses es plantejaven com realitzar un ERTO per força major o per causes productives, ara la pregunta és com començar a treure a treballadors d´un ERTO o com finalitzar un ERTO.

Com a conseqüència de la desescalada, les empreses s´han vist en la necessitat de recuperar a la seva plantilla, però moltes tenen dubtes sobre com treure als seus treballadors d´un ERTO, si poden tornar a afectar els seus treballadors reincorporats o com es comunica la finalització.

El RD-llei 24/2020 va prorrogar els Expedients de Regulació Temporal d´Ocupació de força major, estenent-los fins al 30 de setembre. Aquells ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció la data fi és la que hagi decidit l´empresari, tant per als iniciats abans de l´entrada en vigor de l´RDL 24/2020 (2020.06.27) com per a aquells immediatament consecutius a un ERTO de força major.

Qui gestiona la finalització de l´ERTO?

Per finalitzar un ERTO temporal o definitivament i, amb això, la baixa en la prestació dels treballadors afectats per suspensió o reducció de jornada és l´empresa qui ha de fer aquest tràmit. Però també les assessories i despatxos professionals autoritzats per la mateixa empresa poden fer aquesta gestió.

Com succeïa amb l´activació dels ERTO, en cas de suspensió o de reducció de les seves jornades, els treballadors no han de fer cap gestió. Des del mateix moment en què l´empleat coneix la data en què reprèn la seva activitat laboral, la seva prestació queda interrompuda automàticament.

Termini per comunicar la renúncia quan el ERTO és de força major

Les empreses amb ERTO de força major per COVID-19 que recuperen la seva activitat totalment han de comunicar a l´autoritat laboral la renúncia total en cas de no prorrogar el ERTO autoritzat, en el termini de 15 dies des de la data d´efectes d´aquella, del que contrari es prorroguen fins al 2020.09.30.

Quines dades comunicar a l´SEPE?

Les empreses que hagin comunicat la renúncia a l´ERTE i aquelles que finalitzin el ERTO de forma definitiva:

– Han de comunicar a l´SEPE la baixa en les prestacions per atur dels treballadors que estan inclosos en el ERTO.

– Serà per mitjà de l´enviament de l´arxiu Períodes d´activitat de l´aplicació certific @ 2 si han remès períodes d´activitat respecte d´un treballat.

– De no haver-ho fet, podran remetre el fitxer Excel Baixa de prestació per ERTO per mitjà de la seu electrònica de l´SEPE.

La comunicació d´aquestes dades ha de realitzar-se amb caràcter previ a la seva efectivitat. Es farà dins dels primers 20 dies del mes següent en què es va produir la reincorporació excepte quan s´extingeixi la relació contractual en el cas ha de comunicar-se de forma immediata.

Si ha comunicat la baixa a través del fitxer Excel o per un altre sistema, i el SEPE continua abonant la prestació als treballadors, es pot cursar de nou la baixa a través del fitxer XML de períodes d´activitat.

Una vegada remès el fitxer per a un treballador i un mes determinat, no és possible rectificar l´enviament en cas d´errors. En aquest cas, si es produeix un error l´empresa o la gestoria s´ha de posar en contacte amb la corresponent direcció provincial de l´SEPE.

Procediment per suspendre el ERTO

Les empreses que vulguin recuperar el 100% de la plantilla i que els treballadors tornin a tenir la seva jornada habitual, han de comunicar a l´SEPE la renúncia total a l´ERTO amb al menys 15 dies d´antelació com ja hem dit.

El mateix ERTO posa a disposició de les empreses un document de sol·licitud unificat que cal omplir amb les següents dades:

– Codi de compte de cotització de l´empresa.
– Nombre de treballadors afectats per l´ERTO.
– Data de baixa (serà el primer dia que els treballadors tornin a l´activitat).

El document s´envia en format Excel a través del Registre electrònic comú de les administracions públiques a l´adreça provincial de l´SEPE de la província en la qual està el centre de treball afectat. També es pot enviar directament per correu electrònic a l´correu electrònic de la direcció provincial de l´SEPE que correspongui.

Puc tornar a manar a l´ERTO a un treballador?

Moltes de les empreses que han hagut de reincorporar a alguns dels seus treballadors a la plantilla per un repunt en la seva activitat, s´han vist en la necessitat de tornar a manar a l´ERTO als seus empleats reincorporats perquè el negoci no estava funcionant com es preveia.

En aquest cas, mentre l´empresa no comuniqui a l´autoritat laboral la renúncia expressa a l´ERTO o mentre el ERTO no finalitzi podrà afectar i desafectar el mateix als treballadors inclosos en el ERTO.

Convenis Col·lectius – Maig

España

· Centros de asistencia y educación infantil. Acuerdo. BOE 13/05/2020
· Grupo de marroquinería, cueros repujados y similares (Madrid, Castila-La Mancha, La Rioja,Cantabria, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia). Revisión salarial. BOE 13/05/2020
· Industria textil y de la confección. Revisión salarial. BOE 13/05/2020
· Industrias de pastas alimenticias. Revisión salarial. BOE 13/05/2020
· Aparcamientos y garajes. Revisión salarial. BOE 14/05/2020
· Corcho. Convenio colectivo. BOE 14/05/2020
· Empresas de gestión y mediación inmobiliaria. Corrección de errores. BOE 14/05/2020
· Ferralla. Revisión salarial. BOE 14/05/2020

Convenis Col·lectius – Març

España

– Convenio colectivo de asistencia en tierra de aeropuertos. Fecha Publicación: 05/03/2020
– Convenio colectivo de textil y confección. Fecha Publicación: 05/03/2020
– Convenio colectivo de Tratamiento de pieles. Fecha Publicación: 11/03/2020
– Convenio colectivo de Estaciones de servicio. Fecha Publicación: 11/03/2020
– Convenio colectivo de Peluquerías, institutos de belleza y gimnasios. Fecha Publicación: 11/03/2020
– Convenio colectivo de Acuicultura marina. Fecha Publicación: 11/03/2020
– Convenio colectivo de Enseñanza privada concertada. Fecha Publicación: 11/03/2020
– Convenio colectivo de elaboración de arroz. Fecha Publicación: 11/03/2020

Cataluña

– Convenio colectivo de Transporte en ambulancia. Fecha Publicación: 12/03/2020
– Convenio colectivo de Acción social. Fecha Publicación: 20/03/2020

Barcelona

– Convenio colectivo de Comercio de materiales de construcción. Fecha Publicación: 02/03/2020
– Convenio colectivo de panaderías. Fecha Publicación: 03/03/2020
– Convenio colectivo de Almacenistas de madera. Fecha Publicación: 09/03/2020
– Convenio colectivo de Transporte de mercancías por carretera. Fecha Publicación: 31/03/2020

Girona

– Convenio colectivo de Comercio en general. Fecha Publicación: 04/03/2020

Tarragona

– Convenio colectivo de Transporte de viajeros por carretera. Fecha Publicación: 06/03/2020

COVID-19: Prestació extraordinària per cessament d´activitat d´Autònoms.

La prestació per cessament d´activitat per a Treballadors Autònoms és una de les mesures que ha aprovat el govern per fer front a l´impacte econòmic de l´coronavirus.

Està dirigida als autònoms que han reduït o fins i tot paralitzat la seva activitat com a conseqüència de l´expansió de l´COVID-19 i de la declaració de l´estat d´alarma.

Tindran dret a aquesta ajuda els autònoms que hagin vist suspeses les seves activitats o reduïts els seus ingressos en, al menys, el 75% respecte a l´semestre anterior.

Per cobrar-no cal donar-se de baixa en Hisenda i la Seguretat Social, ni seguir pagant la quota d´autònoms.

Qui pot sol·licitar aquesta prestació extraordinària?

– Qualsevol treballador autònom: persona física, soci de societat, administradors, soci de cooperativa, soci de comunitat de béns, autònom col·laborador …

– L ´activitat hagi quedat suspesa des del 14 de març a causa a la declaració de l´estat d´alarma.

– O si la seva facturació de març es redueix en, al menys, un 75% respecte a la mitjana de facturació de el semestre anterior. Si no porta d´alta els 6 mesos naturals exigits, la valoració es realitzarà tenint en compte el període d´activitat que porti donat d´alta.

Import de la prestació per cessament d´activitat COVID-19

La prestació a percebre serà el 70% de la base reguladora. La base reguladora és la mitjana de la base de cotització dels 12 mesos anteriors.

Per als autònoms que hagin cotitzat menys d´1 any, la base reguladora serà la base mínima de cotització del col·lectiu a què pertanyi el treballador.

L´autònom que compleixi els requisits tindrà dret a percebre la prestació amb efectes des del 14 de març de 2020. Aquell dia va entrar en vigor el RD 463/2020 que va declarar l´estat d´alarma.

Durant quant de temps es pot percebre?

A l´ésser una prestació de caràcter extraordinari, es percebrà durant 1 mes. Si l´estat d´alarma es perllonga més d´1 mes (més de el 13 d´abril de 2020), la seva durada s´ampliarà fins a l´últim dia del mes en què finalitzi aquesta situació d´alarma.

Requisits necessaris per a accedir a la prestació

1. Has d´estar afiliat i en alta en el règim d´autònoms o, si s´escau, en el dels treballadors de la mar en la data de la declaració de l´estat d´alarma (2020.03.14).

2. Si la teva activitat no s´ha suspès per la declaració de l´estat d´alarma, has d´acreditar la reducció del teu facturació en el mes anterior a què se sol·licita la prestació per cessament d´activitat COVID-19 a l´mínim en un 75% en relació amb la mitjana de facturació de el semestre anterior.

Cal donar-se de baixa a Hisenda ia la Seguretat Social?

No.Els autònoms que hagin de justificar la reducció en, al menys, el 75% dels seus ingressos hauran de seguir d´alta en la seva activitat econòmica a Hisenda ia la Seguretat Social per tenir dret a aquesta prestació extraordinària.

Per aquells l´activitat s´ha vist suspesa per la declaració de l´estat d´alarma, no és obligatori mantenir d´alta. L´única cosa que s´exigeix és estar d´alta a data de 2020.03.14.


¿Cal cotitzar mentre es percep la prestació per cessament d´activitat?

No. Durant el temps de percepció de la prestació no hi ha obligació de cotitzar per part de l´autònom, encara que aquest període es considerarà com a cotitzat.

Per al càlcul de la quota d´autònoms a pagar cada mes s´exclouran els dies d´aquest període de liquidació en què es tingui dret a percebre la prestació extraordinària.

Com les mútues concediran la prestació amb caràcter retroactiu (des del 14 de març), la Seguretat Social seguirà passant la quota normalment. Una vegada que la mútua li comuniqui que ha concedit la prestació, regularitzarà les cotitzacions, d´ofici, amb les consegüents devolucions de quotes.

¿Cal renunciar a les bonificacions?

No. El decret assenyala que el temps que es percebi aquesta prestació excepcional computarà com efectivament cotitzat. Per això, podran sol·licitar-la els autònoms que estiguin rebent aquests ajuts i no perdran les bonificacions condicionades a l´manteniment de l´activitat, com és el cas de la tarifa plana.


Des de quan es pot sol·licitar aquesta prestació extraordinària?

– Autònoms obligats a tancar per la declaració de l´estat d´alarma: des de l´entrada en vigor de l´decret.

– Els que han de presentar documentació acreditativa de la caiguda de la facturació mensual, des del moment en què puguin presentar aquesta documentació.

Com se sol·licita?

La gestió d´aquesta prestació correspon a les Mútues d´Accidents de Treball i Malalties Professionals.

Has sol·licitar-la en la mútua amb la qual tinguis coberta la protecció per contingències professionals. Si no recordes la mútua, pots consultar-la al document d´alta d´autònoms.

AJUDES DE LES ADMINISTRACIONS AUTONÒMIQUES

Andalusia

La Junta d´Andalusia destinarà 600 milions d´euros a línies de crèdit i avals per a pimes i autònoms. A més, l´administració autonòmica avalarà el 100% dels préstecs a les pimes, elevant a la totalitat el 80% a què s´ha compromès el Govern de Pedro Sánchez.

D´altra banda, el Govern andalús garanteix el pagament a les empreses que prestin servei a l´administració, ja que no se suspendran els pagaments a proveïdors. Aquesta mesura inclou a companyies que prestin serveis de neteja, vigilància o seguretat.

Astúries

Astúries compensarà amb un ajut de fins a 400 euros mensuals a aquells autònoms que tinguin prohibit seguir realitzant la seva activitat per l´estat d´alarma. D´aquesta manera, l´administració pretén compensar els costos fixos d´aquest col·lectiu.

A més, igual que a Andalusia, el Principat d´Astúries ha ajornat els pagaments tributaris per a autònoms i pimes afectats pel coronavirus. Els petits empresaris de la regió podran ajornar sense interessos aquests pagaments per un termini de sis mesos. Es tracta d´una mesura que amplia l´anunciada pel Ministeri d´Hisenda.

Balears i Canàries

A les Balears, el Govern autonòmic ha anunciat una injecció de 50 milions d´euros per donar liquiditat als autònoms i les petites i mitjanes empreses. A més, l´administració s´ha compromès a demanar als bancs una moratòria en les hipoteques per a aquests col·lectius.

Per la seva banda, el Govern de Canàries ha decidit complementar la prestació per cessament d´activitat que han de percebre els autònoms afectats pel Covid-19. Així, si la prestació anunciada per Seguretat Social era equivalent a l´70% de la base reguladora, Canàries complementarà el 30% per als autònoms de les illes.

Cantàbria

Cantàbria posarà en marxa el “xec resistència”, una prestació que podran sol·licitar els autònoms i pimes via telemàtica amb un pressupost de 10 milions d´euros. Per optar-hi, hauran d´estar donats d´alta amb anterioritat a l´14 de març. Depenent de el nombre de treballadors i de el tancament dels negocis, la quantitat que cobraran serà variable.

Així, els autònoms i les microempreses amb un únic treballador podran cobrar 150 euros setmanals, una quantitat que pujarà fins als 225 si la pime compta amb entre dos i cinc treballadors. Si la companyia té entre sis i nou treballadors l´empresari cobrarà 300 euros setmanals.

Castella – la Manxa i Castella i Lleó

A Castella – la Manxa han optat per suspendre els programes d´ocupació i destinar els 10 milions d´euros de el Pla Autoocupació a establir una prestació per als autònoms.

El Govern de Castella i Lleó ha posat sobre la taula ajudes per als autònoms i pimes que incrementin les seves plantilles si el coronavirus els provoca una càrrega de treball addicional. A més, reduirà les quotes de la Seguretat Social per a “consolidar” el treball autònom.

L´administració castellà lleonesa busca premiar l´emprenedoria i per això, es destinaran ajudes de fins a 5.000 euros per als autònoms que hagin de cessar la seva activitat i vulguin iniciar un nou negoci. El Govern facilitarà a més liquiditat a pimes i autònoms amb un pressupost de 20 milions d´euros.

Catalunya i Comunitat Valenciana

La Generalitat destinarà un pressupost de 7,5 milions d´euros a unes ajudes per als autònoms que puguin demostrar una caiguda dràstica de la facturació a causa de l´Covid-19. L´ajuda podrà ser de fins a 2.000 euros i el Departament de Treball compararà els ingressos d´aquest mes de març amb el de l´any passat, per reconèixer o no la prestació.

A la Comunitat Valenciana, els ajuts oscil·laran entre els 750 i els 1.500 euros depenent si s´ha produït un descens de la facturació o si l´autònom ha hagut de cessar la seva activitat. Per això, la Generalitat destinarà 57 milions d´euros.

A més, igual que altres comunitats autònomes s´habilitaran línies de finançament per a aquest col·lectiu a tipus zero i amb carència de dos anys, avalats per la Societat de Garantia Recíproca. Unes línies que complementen les aprovades pel Govern central.

Extremadura i Galícia

Extremadura ha posat en marxa una iniciativa a la qual es poden acollir autònoms i treballadors per compte aliè. Es tracta d´un programa de voluntaris que tenen cura dels menors els pares hagin de seguir treballant durant la crisi sanitària. A més, els autònoms poden fraccionar o ajornar els pagaments de tributs que es liquida en l´administració autonòmica.

La Xunta de Galícia també ha aprovat l´ajornament dels impostos que els autònoms paguin a la comunitat autònoma. A més, ha llançat una línia de préstecs de fins a 200.000 euros per als autònoms.

Comunitat de Madrid i Navarra

Els autònoms de la Comunitat de Madrid ja poden sol·licitar ajudes de fins a 3.200 euros si adjunten una justificació de la reducció d´ingressos i si es comprometen a estar en el règim d´autònoms durant 12 mesos. El Govern regional també ha reduït alguns impostos per als autònoms, com l´IBI o el d´Activitats Econòmiques.

Navarra ha suspès el pagament fraccionat de l´IRPF que han d´abonar els autònoms. De la mateixa manera, el Govern foral ha suspès el pagament de deutes fiscals i un ajornament dels deutes de pimes i autònoms.

País Basc

El Govern basc ha anunciat un programa per ajudar els autònoms en el pagament de les cotitzacions i també en els lloguers dels negocis. També, igual que en altres regions, es posaran en marxa línies de crèdit i finançament per facilitar la liquiditat de les pimes.

3. Estar a l´corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. Aquest és un requisit exigit per rebre qualsevol prestació. Si no ho estàs, permeten que regularices la teva situació en 30 dies. Quan paguis, podràs accedir a aquesta prestació.

No cal complir un període mínim de cotització. Només has d´estar d´alta en aquest règim especial i als el corrent de l´pagament de les quotes d´autònoms.

Noves mesures en l´àmbit laboral establertes pel RDL 9/2020.

El govern ha dictat el RDL 9/2020, de 27 de març, sobre mesures laborals, entre les quals destaca la impossibilitat d´utilitzar la força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció degudes a l´coronavirus per acomiadar mentre duri l´estat d´alarma.

El RD 9/2020 de dissabte 28 de març, a banda d´altres aspectes relacionats amb temes sanitaris, ha regulat els següents punts:

Interrupció de l´còmput de la durada màxima dels contractes temporals durant l´Estat d´Alarma a les empreses que hagin aplicat un ERTE per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció o per causa de força major, motivats pels efectes de l´COVID-19. Els contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i d´interinitat romandran vigents fins a la finalització de l´Estat d´Alarma, perllongant pel mateix temps que haguessin estat suspesos. En conseqüència, caldrà estar atents a l´venciment d´aquest tipus de contractes que puguin vèncer en el període de l´ERTE o posteriorment.

Finalització dels ERTEs per Força Major relacionada amb el Covid-19 en la data que es decreti el terme de l´Estat d´Alarma, amb independència de el període indicat en la sol·licitud de l´ERTE. Per tant, aquests expedients no finalitzaran en el període indicat en la sol·licitud (habitualment un o dos mesos), sinó en el moment en què finalitzi l´Estat d´Alarma, tot això amb independència de si hi ha o no resolució de l´Administració aprovant l´expedient .

Prohibits els acomiadaments mentre duri la crisi

Prohibició de realitzar acomiadaments per causes objectives durant l´Estat d´Alarma al·legant força major, causes econòmiques, tècniques organitzatives i de producció. En conseqüència, els acomiadaments realitzats a partir d´aquesta data i fins a la finalització de l´Estat d´Alarma quedaran limitats a altres causes (acomiadaments improcedents o per altres causes no incloses en les anteriors).
 
Agilització de el procediment per comunicar les dades a l´SEPE de cara a l´cobrament de les prestacions per desocupació, establint un termini de cinc dies des de dissabte perquè les empreses en ERTE, o que ho hagin sol·licitat enviïn les dades dels treballadors a l´SEPE, entre ells compte bancari i número de telèfon, per tramitar la prestació.
 
Establiment d´un règim sancionador i de possible devolució de les prestacions o bonificacions de la Seguretat Social en cas d´aplicació incorrecta de l´ERTE.

Límit a la durada dels ERTE

Recordem que els ERTEs relacionats amb el Covid-19 tindran com a data de finalització quan acabi l´Estat d´Alarma, la prohibició de determinats acomiadaments i la interrupció dels terminis de finalització dels contractes temporals per a empreses en ERTE.

Nou permís retribuït recuperable: Serveis essencials.

Al diumenge, 29 de març de 2020, es va publicar a les 23:30 hores, aproximadament, el Reial decret llei de 10/2020 pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials .

Què suposa el permís retribuït recuperable?

Cal destacar que el permís retribuït i recuperable és una “mesura excepcional” aprovada pel Govern aquest diumenge dia 29 de març per fer front a l´emergència sanitària per la pandèmia de l´coronavirus COVID-19.

Aquest permís, que és obligatori entre el 30 de març i el 9 d´abril de 2020 ambdós inclosos, comporta que els treballadors hauran no anar a treballar i conserven el dret a la retribució que els hagués correspost d´estar prestant serveis amb caràcter ordinari, incloent salari base i complements salarials.

En contrapartida, els treballadors hauran de recuperar de les hores de treball no prestades durant el permís retribuït.

Moratòria: No obstant això, en aquells casos en què resulti impossible interrompre de manera immediata l´activitat, els treballadors podran prestar serveis el dilluns 30 de març de 2020 amb l´únic propòsit de dur a terme les tasques imprescindibles per poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de manera irremeiable o desproporcionada la represa de l´activitat empresarial. Així, els transportistes que es trobin realitzant un servei no essencial, iniciaran el permís retribuït recuperable un cop finalitzat el servei en curs, incloent com a part de el servei, si és el cas, l´operació de retorn corresponent.

Qüestions a tenir en compte

· La recuperació de les hores de treball es podrà fer efectiva des del dia següent a la finalització de l´estat d´alarma fins al 31 de desembre de 2020. Aquesta recuperació ha de negociar-se en un període de consultes obert a l´efecte entre l´empresa i la representació legal de les persones treballadores, que tindrà una durada màxima de 7 dies.

· La norma preveu els mecanismes de designació dels representants dels treballadors i de el període de consultes. Durant el període de consultes, les parts han de negociar de bona fe, amb vista a la consecució d´un acord.

Si l´empresa no té representació legal dels treballadors, la comissió representativa d´aquests per a la negociació el període de consultes estarà integrada pels sindicats més representatius i representatius de el sector a què pertanyi l´empresa i amb legitimació per formar part de la comissió negociadora de l´ conveni col·lectiu d´aplicació. La comissió estarà conformada per una persona per cada un dels sindicats que compleixin aquests requisits, prenent-se les decisions per les majories representatives corresponents.

En cas de no conformar-se aquesta representació, la comissió estarà integrada per tres treballadors de la pròpia empresa, elegits d´acord amb el que recull l´article 41.4 de l´Estatut dels Treballadors.

En tot cas, la comissió representativa ha d´estar constituïda en un termini improrrogable de 5 dies.

· L´acord que s´arribi pot regular la recuperació de totes o de part de les hores de treball, el preavís mínim amb què la persona treballadora ha de conèixer el dia i l´hora de la prestació de treball resultant, així com el període de referència per la recuperació de el temps de treball no desenvolupat.

De no aconseguir acord durant aquest període de consultes, l´empresa notificarà a les persones treballadores ia la comissió representativa, en el termini de 7 dies des de la finalització d´aquell, la decisió sobre la recuperació de les hores de treball no prestades durant l´aplicació de l´ present permís.

La recuperació de les hores no podrà suposar l´incompliment dels períodes mínims de descans diari i setmanal, l´establiment d´un termini de preavís inferior a l´recollit en l´article 34.2 de l´Estatut dels Treballadors, ni la superació de la jornada màxima anual i hauran ser respectats els drets de conciliació de la vida personal, laboral i familiar.

Les empreses que hagin d´aplicar el permís retribuït recuperable podran, en cas de ser necessari, establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles per tal de mantenir l´activitat indispensable. Aquesta activitat i aquest mínim de plantilla o torns tindrà com a referència la mantinguda en un cap de setmana ordinari o en festius.

Sobre pot acollir-se a l´permís retribuït recuperable?

Tots els treballadors per compte d´altri que prestin serveis en empreses o entitats de el sector públic o privat i l´activitat no hagi estat paralitzada com a conseqüència de la declaració d´estat d´alarma, quedant exceptuats els següents:

1.
Els treballadors que prestin serveis en els sectors qualificats com a essencials.

2.
Els treballadors que prestin serveis en les divisions o en les línies de producció l´activitat es correspongui amb els sectors qualificats com a essencials.

3.
Els treballadors contractats per (i) aquelles empreses que hagin sol·licitat o estiguin aplicant un expedient de regulació temporal d´ocupació de suspensió i (ii) aquelles a les quals els sigui autoritzat un expedient de regulació temporal d´ocupació (ERTO) de suspensió durant la vigència de l´permís retribuït recuperable.

4.
Els treballadors que es troben de baixa per incapacitat temporal o el contracte estigui suspès per altres causes legalment previstes.

5.
Les persones treballadores que puguin seguir exercint la seva activitat amb normalitat mitjançant teletreball o qualsevol de les modalitats no presencials de prestació de serveis.

Quines activitats són essencials? A quines persones treballadores no els resulta aplicable el permís retribuït recuperable?

A continuació es reprodueix l´annex a la norma, amb la relació de persones treballadores a les quals no és aplicable el permís retribuït recuperable.

No serà objecte d´aplicació el permís retribuït regulat en el present Reial decret llei a les següents persones treballadores per compte d´altri:

Els que realitzin les activitats que hagin de continuar desenvolupant-després de la declaració de l´estat d´alarma:

1. Les activitats comercials minoristes d´alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l´automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries, bugaderies i l´exercici professional de l´activitat de perruqueria a domicili.
2. Els serveis de lliurament a domicili en activitats de restauració.
3. Les de transport de mercaderies a fi de garantir l´abastament i el lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.
4. El trànsit duaner en els punts d´entrada o punts d´inspecció fronterera ubicats en ports o aeroports
4. El trànsit duaner en els punts d´entrada o punts d´inspecció fronterera ubicats en ports o aeroports
5. Les de subministrament d´energia elèctrica, de productes derivats de l´petroli, així com de gas natural
6. Els operadors crítics de serveis i infraestructures crítiques i les d´empreses i proveïdors de són essencials per assegurar l´abastament de la població i els propis serveis essencials.

2. Els que treballen en les activitats que participen en la cadena de proveïment de l´mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut, permetent la distribució dels mateixos des de l´origen fins a la destinació final.

3.
Les que presten serveis en les activitats d´hostaleria i restauració que presten serveis de lliurament a domicili.

4.
Les que presten serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualssevol altres materials necessaris per a la prestació de serveis sanitaris.

5. Aquelles imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials recollides en aquest annex.

6. Les que realitzen els serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l´estat d´alarma, així com d´aquelles que hagin assegurar el manteniment dels mitjans emprats per a això.

7. Les que presten serveis en Institucions Penitenciàries, de protecció civil, salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d´incendis, seguretat de les mines, i de trànsit i seguretat viària. Així mateix, les que treballen en les empreses de seguretat privada que presten serveis de transport de seguretat, de resposta davant alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i aquells que sigui necessari utilitzar per a l´exercici de serveis de seguretat en garantia dels serveis essencials i l´abastament a la població.

8. Les indispensables que donen suport al manteniment de l´material i equips de les forces armades.

9. Les dels centres, serveis i establiments sanitaris, així com a les persones que (i) atenguin majors, menors, persones dependents o persones amb discapacitat, i les persones que treballen en empreses, centres de R + D + I i biotecnològics vinculats a l´COVID-19, (ii) els estabularis a ells associats, (iii) el manteniment dels serveis mínims de les instal·lacions a ells associats i les empreses subministradores de productes necessaris per a aquesta investigació, i (iv) les persones que treballen en serveis funeraris i altres activitats connexes.

10.
Les dels centres, serveis i establiments d´atenció sanitària a animals.

11.
Les que presten serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de comunicació o agències de notícies de titularitat pública i privada, així com en la seva impressió o distribució.

12. Les d´empreses de serveis financers, inclosos els bancaris, d´assegurances i d´inversió, per a la prestació dels serveis que siguin indispensables, i les activitats pròpies de les infraestructures de pagaments i dels mercats financers.

13.
Les d´empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així com aquelles xarxes i instal·lacions que els suporten i els sectors o subsectors necessaris per al seu correcte funcionament, especialment aquells que resultin imprescindibles per a l´adequada prestació dels serveis públics, així com el funcionament de la feina no presencial dels empleats públics.

14.
Les que presten serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere.

15.
Les que treballen com a advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs i que assisteixin a les actuacions processals no suspeses pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març

16. Les que presten serveis en despatxos i assessories legals, gestories administratives i de graduats socials, i serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents.

17.
Les que presten serveis a les notaries i registres per al compliment dels serveis essencials fixats per la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.

18.
Les que prestin serveis de neteja, manteniment, reparació d´avaries urgents i vigilància, així com que prestin serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, així com de residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos, recollida i tractament d´aigües residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i transport i retirada de subproductes o en qualsevol de les entitats pertanyents a l´Sector Públic.

19.
Les que treballin en els Centres d´Acollida a Refugiats i en els Centres d´Estada Temporal d´Immigrants i a les entitats públiques de gestió privada.

20. Les que treballen en activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d´aigua.

21. Les que siguin indispensables per a la provisió de serveis meteorològics de predicció i observació i els processos associats de manteniment, vigilància i control de processos operatius.

22.
Les de l´operador designat per l´Estat per a prestar el servei postal universal, amb la finalitat de prestar els serveis de recollida, admissió, transport, classificació, distribució i lliurament només als efectes de garantir l´esmentat servei postal universal.

23.
Les que presten serveis en aquells sectors o subsectors que participen en la importació i subministrament de material sanitari, com les empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner (transitaris) i, en general, totes aquelles que participen en els corredors sanitaris.

24.
Les que treballen en la distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.

25.
Qualssevol altres que prestin serveis que hagin estat considerats essencials.

Si la teva activitat és essencial o és la mínima indispensable, els treballadors han de portar un certificat quan es desplacin al seu centre de treball.

En què consisteixen els salaris de tramitació?

Quan l´empresari decideix finalitzar unilateralment la relació laboral per mitjà de l´acomiadament, el treballador té dret a reclamar. El resultat d´aquesta reclamació és la declaració de procedència, improcedència o nul·litat de l´acomiadament.

En cas que l´acomiadament sigui declarat improcedent, l´empresari podrà optar entre abonar una indemnització o readmetre el treballador a l´empresa. D´altra banda, si es declara la nul·litat de l´acomiadament, el treballador quedarà immediatament readmès.

No obstant això, des que el treballador inicia les seves reclamacions fins que sigui notificada la sentència, hi haurà estat fora del seu lloc de treball. En cas que no hi hagi trobat una altra ocupació, hi haurà romàs a l´atur o no hi haurà percebut rendes salarials de cap tipus.

El salari de tramitació s´estableix per cobrir aquesta pèrdua d´ingressos. Així, si la sentència declara la readmissió de treballador o l´empresari opta per aquesta opció a l´declarar improcedent la seva decisió extintiva, l´empleat tindrà dret a cobrar els salaris de tramitació, que es calculen de la següent manera:

– El temps a computar comença a la data d´efectes de l´acomiadament.

– Des d´aquest dia, s´ha d´abonar el salari corresponent fins a la data de notificació de la sentència.

– En el cas que el treballador hagués trobat una nova feina, els salaris de tramitació deixaran de computar en el moment d´ingrés en el seu nou treball.

Quan es perceben els salaris de tramitació

Després de la reforma laboral de l´any 2012, només es té dret als salaris de tramitació en cas de reincorporació a la feina després d´un acomiadament, ja sigui per un acomiadament declarat improcedent o declarat nul.

És convenient recordar que en cas d´acomiadament nul, la readmissió és automàtica, però en cas d´acomiadament improcedent, l´empresa té dues opcions:

1.
Optar per la readmissió de treballador abonant-li els salaris de tramitació.

2. Abonar la indemnització corresponent a l´acomiadament improcedent, sense la necessitat de abonar-li els salaris de tramitació.

Qui ha d´abonar-?

L´encarregat d´abonar els salaris de tramitació és l´empresari. Hi ha dues excepcions en aquest sentit.

1. En primer lloc, l´empresari només respon pels 90 primers dies de el salari de tramitació. La quantitat que excedeixi d´aquesta xifra podrà ser reclamada a l´Estat. El motiu que l´empresari pugui repetir contra l´Estat en aquests casos s´ha de buscar en el dret a un procés judicial sense dilacions indegudes inclòs en l´article 24 de la Constitució. Així, si l´ordre social no va ser prou ràpid en resoldre la reclamació de l´treballador, l´empresari no haurà de fer-se càrrec de la indemnització que excedeixi d´aquests 90 dies.

2.
En segon lloc, en cas que l´empresa hagi estat declarada insolvent o estigui en ple procés de concurs, el treballador pot sol·licitar a FOGASA l´abonament dels seus salaris de tramitació.


Què és el FOGASA?

El Fons de Garantia Salarial és un organisme vinculat a l´Ministeri d´Ocupació i Seguretat Social, que treballa de forma autònoma per garantir que els treballadors percebin correctament els seus salaris, indemnitzacions i liquidacions per acomiadament o els pagaments pendents a causa de situacions d´insolvència de les empreses. Per poder reclamar els salaris impagats i que el reconegui el FOGASA ha d´existir una Acta de Conciliació prèvia o una decisió judicial que doni suport l´existència d´impagaments.

Com va a actuar la Inspecció de Treball el 2020?

El Consell de Ministres va aprovar el Pla Estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 2018-2020. Aquest pla s´estructura en quatre eixos i fixa 12 objectius i cent línies d´actualització per als propers anys entre els quals es destaca l´èmfasi que es realitza sobre el control que la Inspecció de Treball va realitzar en matèria de vigilància i compliment de la normativa reguladora.

Recentment s´ha fet públic l´informe anual de la Inspecció de Treball de 2018. L´informe anual de la Inspecció de Treball inclou, entre d´altra informació, un resum de les actuacions realitzades i dels resultats obtinguts en 2018. Així mateix, s´indiquen les línies d´actuació dutes a terme per la Inspecció en 2019 i que se seguiran mantenint en 2020, per prevenir i controlar el frau.

Així, entre els aspectes més innovadors, la Inspecció de dur a terme les següents actuacions:

– Actuarà contra els contractes temporals fraudulents. Per exemple, moltes empreses segueixen utilitzant contractes temporals per cobrir necessitats fixes del seu cicle productiu.

– Inspeccionarà la contractació a temps parcial fraudulenta, i intentarà detectar les hores extraordinàries no pagades.

– Corregirà els incompliments en matèria salarial i els derivats de l´externalització d´activitats.

– Protegirà els drets fonamentals i la promoció de la igualtat. A aquests efectes, es comprovarà si les empreses obligades a tenir un pla d´igualtat en disposen.

– regularitzarà la situació dels treballadors i treballadores que es trobin sota la figura de “fals becari“. Recordeu que el treball realitzat pels becaris ha de servir per complementar la seva formació, i no perquè l´empresa es beneficiï de la feina realitzada.

– Controlarà el Registre de Jornada Obligatori.

– Revisarà el Registre de Salaris: S´estableix l´obligació de tot empresari, amb independència de l´nombre de treballadors que ocupin, de portar un registre dels salaris de la seva plantilla indicant valors mitjans dels salaris.

– Es planificaran campanyes de control de diversos àmbits:

a) enquadraments en règims de Seguretat Social indeguts.
b) Manca d´alta i cotització.
c) Control d´ocupació aflorat.
d) Diferències de cotització.
e) Bonificació de contractes: Control de Bonificacions.
f) Derivació de responsabilitat.
g) Altres actuacions de Seguretat Social: Empreses fictícies i empreses que no transmeten els fitxers obligatoris CRA (conceptes retributius abonats).

– Finalment, seguiran exercint un ferri control en matèria de prevenció de riscos laborals, sobretot en cas d´accidents de treball.

Per fer tot això possible, l´Executiu reforçarà els mitjans humans i materials de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, reforçant les plantilles i la cooperació administrativa, el que permetrà a la ITSS un major intercanvi de dades procedents d´altres administracions i per tant , un major flux d´informació i control amb el qual actuar.

Convenis Col·lectius – Gener

España

– Convenio colectivo de Mediación en seguros privados. Fecha Publicación: 07/01/2020
– Convenio colectivo de asistencia en tierra de aeropuertos. Fecha Publicación: 13/01/2020
– Convenio colectivo de Gestión y mediación inmobiliaria. Fecha Publicación: 13/01/202
– Convenio colectivo de Sector taurino. Fecha Publicación: 20/01/2020
– Convenio colectivo de Harinas panificables y sémolas. Fecha Publicación: 21/01/2020
– Convenio colectivo de Industria metal gráfica. Fecha Publicación: 21/01/2020
– Convenio colectivo de Productores audiovisuales y actores. Fecha Publicación: 23/01/2020
– Convenio colectivo de Productores audiovisuales y actores. Fecha Publicación: 28/01/2020
– Convenio colectivo de Banca. Fecha Publicación: 30/01/2020

Cataluña

– Convenio colectivo de Enseñanza privada. Fecha Publicación: 13/01/2020
– Convenio colectivo de Clubs de natación. Fecha Publicación: 24/01/2020

Tarragona

– Convenio colectivo de Construcción y obras públicas. Fecha Publicación: 23/01/2020

Nova prestació per als autònoms que pateixin un accident laboral.

L´acabat d´estrenar any 2020 ens porta un nou paquet d´ajudes per a l´autònom. Publicat al BOE, el 13 de desembre de 2019, conté una sèrie de prestacions per aquells treballadors per compte propi que hagin patit un accident laboral o malaltia professional.

En què consisteix la reserva assistència social?

Està destinada a cobrir situacions sobrevingudes d´especial necessitat com a conseqüència d´un accident de treball o d´una malaltia professional.

Algunes de les possibles prestacions que poguessin atorgar com a conseqüència d´un accident de treball o d´una malaltia professional, són relatives a la rehabilitació, recuperació, reorientació professional o mesures de suport destinades a l´adaptació de mitjans essencials i llocs de treball i podran ser implementades per les mútues col·laboradores de la Seguretat Social atenent a la seva disponibilitat pressupostària i a l´estat o situació de necessitat de beneficiari.

El primer pas perquè puguin ser beneficiaris d´elles és l´existència d´un informe de el personal sanitari de la mútua o els serveis socials que acreditin la situació de l´autònom.

A continuació et detallem tots els tipus d´ajuts disponibles:

Rehabilitació i recuperació

Ajuda per a costejar l´estada en un centre sanitari de llarga durada, les despeses vinculades a l´ingrés d´un treballador a un centre hospitalari, per compensar les despeses de trasllat, estada i dietes de l´treballador, de l´familiar acompanyant o de la persona que tingui cura a l´ treballador hospitalitzat com a conseqüència d´un accident de treball o d´una malaltia professional. També ajuda per a pròtesis i ajudes tècniques no reglades i per a tractaments mèdics o teràpies no reglades.

Reorientació professional i adaptació de el lloc de treball

Per sufragar a l´treballador les despeses ocasionades per la realització de cursos de formació professional orientats a millorar la seva formació oa facilitar la inserció sociolaboral dels treballadors en els supòsits de pèrdua de l´ocupació com a conseqüència de l´accident de treball o de la malaltia professional soferts, inclosa la concessió de beques durant el desenvolupament de la formació professional.

Per sufragar les despeses en què incorri el treballador autònom a l´suprimir barreres i adaptar el lloc en què desenvolupa la seva activitat, a les noves necessitats sorgides després de l´accident de treball o la malaltia professional.

Adaptació dels mitjans essencials per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària

Ajuda per a l´eliminació de barreres en l´habitatge habitual, per sufragar el cost que suposa l´adaptació de l´habitatge habitual i l´eliminació de barreres arquitectòniques per adequar l´habitatge a l´estat de l´treballador a conseqüència de l´accident de treball o malaltia professional.

Ajuda per a l´adaptació de vehicle per sufragar l´adaptació de el vehicle a l´estat físic de l´treballador, resultant de l´accident de treball o de la malaltia professional ocorreguts.

Comprendrà l´adaptació d´un vehicle propietat de l´treballador accidentat o de l´familiar, cònjuge o parella de fet, que convisqui amb ell, així com l´adaptació de vehicle de nova adquisició per a ús de l´treballador accidentat.

Suport domiciliari per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària, com a conseqüència d´un accident de treball o d´una malaltia professional que, en el moment de l´alta hospitalària o mèdica, necessitin serveis d´ajuda per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària (per exemple: ajuda domiciliària, suport a les tasques de la llar, menjar a domicili, neteja personal, etc.), quan no existeixi un familiar o parella de fet, integrants de la unitat de convivència que estigui en condicions de poder prestar el suport domiciliari.

Ajuda per a l´accés a les noves tecnologies de la informació i comunicació, per adquirir dispositius informàtics quan es trobin en situació d´incapacitat permanent com a conseqüència d´un accident de treball o malaltia professional, sempre que presentin limitacions sensorials o de mobilitat importants.

Altres prestacions

Complement a l´auxili per defunció, a l´drethavent de l´treballador mort com a conseqüència d´un accident de treball o d´una malaltia professional, que s´hagi fet càrrec de les despeses de sepeli.

Ajuda per a la formació en la cura de persones en situació de gran invalidesa, a les persones que s´encarreguin de la cura dels treballadors en situació de gran invalidesa resultant de l´accident de treball o malaltia professional soferts, per a la realització de cursos de formació destinats a la seva cura i atenció, que tinguin la condició de beneficiari de conformitat amb els disposat en l´apartat segon d´aquesta resolució.

Ajuda per al manteniment de la possessió o gaudi de l´habitatge habitual, de pagament únic als treballadors per cobrir les despeses de lloguer o amortització de crèdits hipotecaris en els supòsits en què, com a conseqüència de l´accident de treball o malaltia professional, es produeixi la pèrdua de l´ocupació o una altra situació similar de vulnerabilitat, durant l´any següent a el fet causant.

Sobre podran ser beneficiaris?

Tant els treballadors com els seus drethavents podran accedir a el paquet de prestacions inclosos en la Reserva Assistència Social.

Entenent per aquests les persones que succeeixen en els seus drets a l´treballador mort, com a conseqüència de l´accident de treball o malaltia professional, inclosa la parella de fet el treballador i tot en els casos en què no tingui drets successoris de l´treballador mort, i ha de trobar-se tots ells en especial estat o situació de necessitat.

Podran ser subjectes beneficiaris de les prestacions complementàries:

– La persona treballadora, pels danys soferts com a conseqüència d´un accident de treball o d´una malaltia professional, encara amb posterioritat a la pèrdua de l´ocupació, sempre que quedi acreditat amb el corresponent informe mèdic que són conseqüència directa de l´accident de treball o de la malaltia professional.

– El cònjuge o la parella de fet el treballador i tot en els casos en què no tingui drets successoris de l´treballador mort i els fills de l´treballador accidentat. En ambdós supòsits, han de constituir una unitat de convivència amb el treballador.

– En defecte dels anteriors: els néts; i, a falta d´ells, els pares. En ambdós supòsits, han de constituir una unitat de convivència amb el treballador.

– Podrà ser beneficiari de la prestació d´auxili per defunció qualsevol familiar, cònjuge o parella de fet que tingui la condició de drethavent i hagi fet front a les despeses de l´decés.