Com procedir davant els embargaments d´Hisenda?

El cobrament dels deutes tributaris és un poder atribuït a l´Administració. Les entitats financeres estan autoritzades per a exercir el servei de caixa en administracions i delegacions.

Tot i que no tenen responsabilitat en la gestió ni són considerades òrgans de recaptació, si actuen com a entitats col·laboradores a l´hora de recaptar els impostos.

La recaptació d´aquests tributs pot realitzar-se en període voluntari o en període executiu. No obstant això, quan els pagaments no s´abonen en aquests temps, l´Administració pot procedir a l´embargament dels béns de l´contribuent fins a satisfer per complet el deute.

Pagament dels impostos en període voluntari

Tots tenim un termini per realitzar els nostres pagaments dels nostres impostos a Hisenda. Aquests pagaments es realitzen per iniciativa pròpia. Les liquidacions practicades per l´Administració s´han d´abonar en període voluntari. Quan el contribuent no abona el deute en període voluntari, s´inicia la recaptació en període executiu. La recaptació s´efectua pel procediment de constrenyiment, mitjançant la notificació d´una providència de constrenyiment que és l´acte de l´Administració que ordena l´execució contra el patrimoni de l´deutor.

Recàrrecs període executiu

Hi ha tres tipus de recàrrecs en aquest temps:

– Executiu: és un recàrrec de el 5% i s´aplica quan es satisfà la totalitat del deute no ingressat en període voluntari, abans de la notificació de la providència de constrenyiment.

– De constrenyiment reduït:
aquest recàrrec de el 10% s´assigna quan es satisfà la totalitat del deute no ingressat en període voluntari i el propi recàrrec, abans que finalitzi el termini previst per a l´ingrés dels deutes en període executiu notificades mitjançant provisió de constrenyiment.

– De constrenyiment ordinari: s´aplica un recàrrec de l´20% quan no corresponguin els dos recàrrecs anteriors, és a dir, quan l´abonament es produeix després d´haver finalitzat el termini per al pagament en període executiu.

Aquests recàrrecs són incompatibles entre si i es calculen sobre la totalitat del deute no ingressat en període voluntari. L´únic recàrrec que és compatible amb els interessos de demora és el recàrrec de constrenyiment ordinari (amb el 20%).

El procediment de l´embargament dels béns de l´deutor

Si finalitzat el termini estipulat en la providència de constrenyiment el contribuent no abona el seu deute tributari, es dicta una Providència d´Embargament dels seus béns. D´aquesta manera es procedeix a l´cobrament de les quantitats que deu, el recàrrec de constrenyiment, els interessos i, si s´escau, a les costes de procediment de constrenyiment produïdes.

En el procés d´embargament d´Hisenda es determina els béns inembargables, els béns embargables i l´ordre en què s´efectuen els embargaments. Segons la normativa, l´embargament de béns es porta a terme en el següent ordre:

– Diners en efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit. Si hi ha algun compte la titularitat correspon a diverses persones, només s´embarga la part que pertoca a deutor.

– Crèdits, efectes, valors i drets realitzables a l´acte oa curt termini (a menys de 6 mesos). Poden ser alienats amb independència de la data d´amortització definitiva. La venda es realitza a través dels mercats secundaris oficials en les millors condicions possibles i ha de comprendre un nombre de valors que cobreixi l´import total del deute.

– Sous, salaris i pensions. Aquests conceptes estan destinats a finançar les necessitats elementals de l´deutor. D´acord amb l´article 607 de la Llei d´enjudiciament civil, és inembargable el salari, sou, jornal, pensió, retribució o el seu equivalent, que no excedeixi de el Salari Mínim Interprofessional (SMI).

– Béns immobles. Per poder embargar un immoble cal que sigui propietat de l´deutor. Si un bé propietat de l´deutor, segons escriptura pública, no consta al seu nom en el Registre, per no haver-lo presentat, Hisenda pot instar la seva inscripció i després embargar. Segons l´article 140 de el Reglament hipotecari, en un primer moment se suspèn l´embargament i es pren anotació de la suspensió i, més tard, es requereix a què es consideri amo perquè inscrigui el seu domini i, en cas de negar-se, es pot sol·licitar de manera judicial.

– Interessos i rendes. Si el que s´ha embargat són rendes obtingudes per empreses o activitats comercials, industrials i agrícoles, es pot nomenar un administrador o interventor. Quan les rendes que es tenen intenció d´embargar corresponen als drets d´explotació d´una obra protegida per la Llei de Propietat Industrial, es consideren salaris.

– Establiments mercantils o industrials. S´estén una diligència, on constin inventariats tots els béns i drets existents en cada establiment embargat, així com els estris que es embarguen. A més, s´ha de fer l´anotació preventiva d´embargament en el Registre de Béns Mobles.

– Joies, metalls preciosos i antiguitats.

– Béns mobles. L´article 92.4 de l´Reglament de facturació, relatiu a l´embargament d´automòbils, camions, motocicletes, embarcacions, aeronaus o altres vehicles, assenyala que es notifica l´embargament al deutor perquè en un termini de 5 dies el posi a disposició dels òrgans de recaptació , amb la seva documentació i claus. Si no ho fa, es dóna ordre a les autoritats per a la captura, dipòsit i precinte d´aquests béns.

– Crèdits realitzables a llarg termini (a més de 6 mesos). L´embargament es porta a terme mitjançant una diligència d´embargament que ha d´identificar els valors coneguts per l´Administració i comprèn un nombre de valors que cobreixi l´import total del deute.

Què béns són inembargables

Són inembargables el mobiliari i el parament de la llar, a més de les robes de l´deutor i de la seva família, que no puguin considerar superflus. En general, els béns com aliments, combustible i altres que, segons el parer de tribunal, siguin imprescindibles perquè el deutor i les persones que en depenen puguin atendre amb dignitat a la seva subsistència.

Així mateix, els llibres i instruments necessaris per a l´exercici de la professió, art o ofici a què es dediqui el deutor són inembargables quan el seu valor no guardi proporció amb la quantia del deute reclamat.

Altres havers inembargables són els béns sacres i els dedicats a l´culte de les religions legalment registrades, les quantitats expressament declarades inembargables per llei i els béns declarats inembargables per tractats ratificats per Espanya.


Com actuar davant embargaments d´Hisenda

El primer que has de fer quan et embarguen és sol·licitar l´expedient administratiu. En ell pots verificar si s´ha seguit el procediment de forma legal i veure si l´embargament està justificat.

En el cas que s´hagi incomplert el procediment, pots impugnar interposant els recursos procedents.

Si has esgotat totes les vies de recursos administratius, pots interposar un recurs contenciós administratiu a la seu judicial.

Has avisat a Hisenda que et vas de vacances?

Encara que Hisenda mai descansa, concedeix als contribuents 30 dies de vacances fiscals en els que evitarà enviar notificacions electròniques.

Per això, abans d´anar-te´n de vacances és convenient sol·licitar els dies de cortesia i avisar a Hisenda.

L´Agència Estatal de l´Administració Tributària disposa d´un servei a Internet que t´ofereix la possibilitat de rebre notificacions i comunicacions administratives per mitjans telemàtics en una adreça electrònica habilitada (DEH) per a tota l´Administració general de l´Estat.

Associat a l´adreça electrònica habilitada, disposes d´una bústia electrònica en què rebràs les notificacions electròniques corresponents.


Estan obligatòriament subscrits a aquest sistema, entre d´altres:

– les Societats Anònimes i Limitades

– persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica com a societats civils i comunitats de béns, herències jacents i comunitats de propietaris

Els autònoms i altres persones físiques podran acollir-se voluntàriament a aquest sistema. Triaran els procediments de notificacions electròniques a què es volen subscriure.

Qui pot sol·licitar que no li enviïn notificacions en vacances?

Els obligats tributaris que, amb caràcter obligatori o voluntari, estiguin inclosos en la DEH.

Si estàs obligat a la recepció electrònica de notificacions, afectarà a totes les notificacions de l´AEAT en procediments tributaris i en la gestió recaptatòria d´altres ens públics.

Si el teu inclusió en la DEH és voluntària, només podràs sol·licitar-los per als procediments a què t´hagis subscrit per a la recepció de notificacions.

I si les notificacions són al meu domicili?

Quan Hisenda envia una notificació tributària a el domicili de l´contribuent i aquest està absent, AEAT la considera notificada a tots els efectes, després del segon intent de lliurament. El problema que planteja aquest fet és que per quan el contribuent s´assabenti de la notificació, ja no estigui en termini recórrer i no pugui defensar-se.

El Tribunal Suprem s´ha pronunciat en una sentència amb data 13 maig de l´any 2015. Tot i que el TS no treu validesa formal a les notificacions enviades al mes d´agost, si “pot no donar validesa a les notificacions realitzades en el mes d´agost i en el domicili de l´interessat quan en virtut de les circumstàncies concurrents arriba a la convicció de la notificació no ha arribat a coneixement de l´interessat “.

Quan el contribuent es trobi en aquesta situació, pot interposar una reclamació davant els tribunals economicoadministratius, argumentant i justificant que se absent de el domicili fiscal, no ha rebut la notificació i no ha conegut de la seva existència, per poder realitzar les accions pertinents .

Aspectes a tenir en compte

– 30 dies naturals

Es poden assenyalar fins a 30 dies naturals a l´any. No han de ser consecutius, els pots agrupar com vulguis.

– 7 dies d´antelació

Hauràs sol·licitar-los amb una antelació mínima de 7 dies naturals a el primer dia en què tenen efecte.

– Modificacions

Un cop assenyalats podran modificar-se, excepte els 7 dies propers a la data de modificació.

– Dissabtes i diumenges

A l´tractar-se de dies naturals, els dissabtes i diumenges també es compten com a període de notificació, de manera que els hauràs de sumar a l´hora de seleccionar els dies.

– No es consideren dies inhàbils

Si el dia anterior de el període assenyalat reps una notificació electrònica, s´entendrà notificada una vegada transcorreguts 10 dies des de la recepció de la mateixa, i podrà coincidir amb un dia de cortesia AEAT.

– Dilació de procediment

El retard en la notificació derivat de l´assenyalament dels dies de vacances fiscals, es considera dilació no imputable a l´Administració.

– Hisenda podrà notificar-en paper

Quan els dies de cortesia resultin incompatibles amb la immediatesa o celeritat que requereixi l´actuació administrativa per assegurar la seva eficàcia, l´AEAT podrà notificar-se pels mitjans tradicionals.

Nou permís retribuït recuperable: Serveis essencials.

Al diumenge, 29 de març de 2020, es va publicar a les 23:30 hores, aproximadament, el Reial decret llei de 10/2020 pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials .

Què suposa el permís retribuït recuperable?

Cal destacar que el permís retribuït i recuperable és una “mesura excepcional” aprovada pel Govern aquest diumenge dia 29 de març per fer front a l´emergència sanitària per la pandèmia de l´coronavirus COVID-19.

Aquest permís, que és obligatori entre el 30 de març i el 9 d´abril de 2020 ambdós inclosos, comporta que els treballadors hauran no anar a treballar i conserven el dret a la retribució que els hagués correspost d´estar prestant serveis amb caràcter ordinari, incloent salari base i complements salarials.

En contrapartida, els treballadors hauran de recuperar de les hores de treball no prestades durant el permís retribuït.

Moratòria: No obstant això, en aquells casos en què resulti impossible interrompre de manera immediata l´activitat, els treballadors podran prestar serveis el dilluns 30 de març de 2020 amb l´únic propòsit de dur a terme les tasques imprescindibles per poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de manera irremeiable o desproporcionada la represa de l´activitat empresarial. Així, els transportistes que es trobin realitzant un servei no essencial, iniciaran el permís retribuït recuperable un cop finalitzat el servei en curs, incloent com a part de el servei, si és el cas, l´operació de retorn corresponent.

Qüestions a tenir en compte

· La recuperació de les hores de treball es podrà fer efectiva des del dia següent a la finalització de l´estat d´alarma fins al 31 de desembre de 2020. Aquesta recuperació ha de negociar-se en un període de consultes obert a l´efecte entre l´empresa i la representació legal de les persones treballadores, que tindrà una durada màxima de 7 dies.

· La norma preveu els mecanismes de designació dels representants dels treballadors i de el període de consultes. Durant el període de consultes, les parts han de negociar de bona fe, amb vista a la consecució d´un acord.

Si l´empresa no té representació legal dels treballadors, la comissió representativa d´aquests per a la negociació el període de consultes estarà integrada pels sindicats més representatius i representatius de el sector a què pertanyi l´empresa i amb legitimació per formar part de la comissió negociadora de l´ conveni col·lectiu d´aplicació. La comissió estarà conformada per una persona per cada un dels sindicats que compleixin aquests requisits, prenent-se les decisions per les majories representatives corresponents.

En cas de no conformar-se aquesta representació, la comissió estarà integrada per tres treballadors de la pròpia empresa, elegits d´acord amb el que recull l´article 41.4 de l´Estatut dels Treballadors.

En tot cas, la comissió representativa ha d´estar constituïda en un termini improrrogable de 5 dies.

· L´acord que s´arribi pot regular la recuperació de totes o de part de les hores de treball, el preavís mínim amb què la persona treballadora ha de conèixer el dia i l´hora de la prestació de treball resultant, així com el període de referència per la recuperació de el temps de treball no desenvolupat.

De no aconseguir acord durant aquest període de consultes, l´empresa notificarà a les persones treballadores ia la comissió representativa, en el termini de 7 dies des de la finalització d´aquell, la decisió sobre la recuperació de les hores de treball no prestades durant l´aplicació de l´ present permís.

La recuperació de les hores no podrà suposar l´incompliment dels períodes mínims de descans diari i setmanal, l´establiment d´un termini de preavís inferior a l´recollit en l´article 34.2 de l´Estatut dels Treballadors, ni la superació de la jornada màxima anual i hauran ser respectats els drets de conciliació de la vida personal, laboral i familiar.

Les empreses que hagin d´aplicar el permís retribuït recuperable podran, en cas de ser necessari, establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles per tal de mantenir l´activitat indispensable. Aquesta activitat i aquest mínim de plantilla o torns tindrà com a referència la mantinguda en un cap de setmana ordinari o en festius.

Sobre pot acollir-se a l´permís retribuït recuperable?

Tots els treballadors per compte d´altri que prestin serveis en empreses o entitats de el sector públic o privat i l´activitat no hagi estat paralitzada com a conseqüència de la declaració d´estat d´alarma, quedant exceptuats els següents:

1.
Els treballadors que prestin serveis en els sectors qualificats com a essencials.

2.
Els treballadors que prestin serveis en les divisions o en les línies de producció l´activitat es correspongui amb els sectors qualificats com a essencials.

3.
Els treballadors contractats per (i) aquelles empreses que hagin sol·licitat o estiguin aplicant un expedient de regulació temporal d´ocupació de suspensió i (ii) aquelles a les quals els sigui autoritzat un expedient de regulació temporal d´ocupació (ERTO) de suspensió durant la vigència de l´permís retribuït recuperable.

4.
Els treballadors que es troben de baixa per incapacitat temporal o el contracte estigui suspès per altres causes legalment previstes.

5.
Les persones treballadores que puguin seguir exercint la seva activitat amb normalitat mitjançant teletreball o qualsevol de les modalitats no presencials de prestació de serveis.

Quines activitats són essencials? A quines persones treballadores no els resulta aplicable el permís retribuït recuperable?

A continuació es reprodueix l´annex a la norma, amb la relació de persones treballadores a les quals no és aplicable el permís retribuït recuperable.

No serà objecte d´aplicació el permís retribuït regulat en el present Reial decret llei a les següents persones treballadores per compte d´altri:

Els que realitzin les activitats que hagin de continuar desenvolupant-després de la declaració de l´estat d´alarma:

1. Les activitats comercials minoristes d´alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l´automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries, bugaderies i l´exercici professional de l´activitat de perruqueria a domicili.
2. Els serveis de lliurament a domicili en activitats de restauració.
3. Les de transport de mercaderies a fi de garantir l´abastament i el lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.
4. El trànsit duaner en els punts d´entrada o punts d´inspecció fronterera ubicats en ports o aeroports
4. El trànsit duaner en els punts d´entrada o punts d´inspecció fronterera ubicats en ports o aeroports
5. Les de subministrament d´energia elèctrica, de productes derivats de l´petroli, així com de gas natural
6. Els operadors crítics de serveis i infraestructures crítiques i les d´empreses i proveïdors de són essencials per assegurar l´abastament de la població i els propis serveis essencials.

2. Els que treballen en les activitats que participen en la cadena de proveïment de l´mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut, permetent la distribució dels mateixos des de l´origen fins a la destinació final.

3.
Les que presten serveis en les activitats d´hostaleria i restauració que presten serveis de lliurament a domicili.

4.
Les que presten serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualssevol altres materials necessaris per a la prestació de serveis sanitaris.

5. Aquelles imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials recollides en aquest annex.

6. Les que realitzen els serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l´estat d´alarma, així com d´aquelles que hagin assegurar el manteniment dels mitjans emprats per a això.

7. Les que presten serveis en Institucions Penitenciàries, de protecció civil, salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d´incendis, seguretat de les mines, i de trànsit i seguretat viària. Així mateix, les que treballen en les empreses de seguretat privada que presten serveis de transport de seguretat, de resposta davant alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i aquells que sigui necessari utilitzar per a l´exercici de serveis de seguretat en garantia dels serveis essencials i l´abastament a la població.

8. Les indispensables que donen suport al manteniment de l´material i equips de les forces armades.

9. Les dels centres, serveis i establiments sanitaris, així com a les persones que (i) atenguin majors, menors, persones dependents o persones amb discapacitat, i les persones que treballen en empreses, centres de R + D + I i biotecnològics vinculats a l´COVID-19, (ii) els estabularis a ells associats, (iii) el manteniment dels serveis mínims de les instal·lacions a ells associats i les empreses subministradores de productes necessaris per a aquesta investigació, i (iv) les persones que treballen en serveis funeraris i altres activitats connexes.

10.
Les dels centres, serveis i establiments d´atenció sanitària a animals.

11.
Les que presten serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de comunicació o agències de notícies de titularitat pública i privada, així com en la seva impressió o distribució.

12. Les d´empreses de serveis financers, inclosos els bancaris, d´assegurances i d´inversió, per a la prestació dels serveis que siguin indispensables, i les activitats pròpies de les infraestructures de pagaments i dels mercats financers.

13.
Les d´empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així com aquelles xarxes i instal·lacions que els suporten i els sectors o subsectors necessaris per al seu correcte funcionament, especialment aquells que resultin imprescindibles per a l´adequada prestació dels serveis públics, així com el funcionament de la feina no presencial dels empleats públics.

14.
Les que presten serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere.

15.
Les que treballen com a advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs i que assisteixin a les actuacions processals no suspeses pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març

16. Les que presten serveis en despatxos i assessories legals, gestories administratives i de graduats socials, i serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents.

17.
Les que presten serveis a les notaries i registres per al compliment dels serveis essencials fixats per la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.

18.
Les que prestin serveis de neteja, manteniment, reparació d´avaries urgents i vigilància, així com que prestin serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, així com de residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos, recollida i tractament d´aigües residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i transport i retirada de subproductes o en qualsevol de les entitats pertanyents a l´Sector Públic.

19.
Les que treballin en els Centres d´Acollida a Refugiats i en els Centres d´Estada Temporal d´Immigrants i a les entitats públiques de gestió privada.

20. Les que treballen en activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d´aigua.

21. Les que siguin indispensables per a la provisió de serveis meteorològics de predicció i observació i els processos associats de manteniment, vigilància i control de processos operatius.

22.
Les de l´operador designat per l´Estat per a prestar el servei postal universal, amb la finalitat de prestar els serveis de recollida, admissió, transport, classificació, distribució i lliurament només als efectes de garantir l´esmentat servei postal universal.

23.
Les que presten serveis en aquells sectors o subsectors que participen en la importació i subministrament de material sanitari, com les empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner (transitaris) i, en general, totes aquelles que participen en els corredors sanitaris.

24.
Les que treballen en la distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.

25.
Qualssevol altres que prestin serveis que hagin estat considerats essencials.

Si la teva activitat és essencial o és la mínima indispensable, els treballadors han de portar un certificat quan es desplacin al seu centre de treball.

Què és el Model 720?

El Model 720 de Declaració de béns a l´estranger obliga els contribuents residents fiscals a Espanya, tant persones físiques com jurídiques, a presentar declaració informativa sobre determinats béns situats a l´estranger. S´inicia la campanya de l´Model 720 de Declaració de béns a l´estranger relativa a l´exercici 2019, el termini de presentació finalitza el proper 31 de març de 2020.

Com a norma general, estan obligats a realitzar la declaració de béns i drets a l´estranger, les persones físiques, jurídiques i entitats que s´indiquen a continuació i que siguin titulars de béns i drets situats a l´estranger que determinin l´obligació de presentar la declaració :

a) Persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol.

b) Els establiments permanents en aquest territori de persones o entitats no residents.

c) Les entitats a què es refereix l´article 35.4 de la Llei 58/5003, de 17 de desembre, general tributària (herències jacents, comunitats de béns, etcètera …).

d) Els titulars dels béns i els representants, autoritzats, beneficiaris i persones amb poders de disposició.

Amb caràcter general, els béns o conjunts de béns radicats fora d´Espanya sobre els quals existeix obligació d´informar són els següents:

C: Comptes oberts en entitats que es dediquin a el tràfic bancari o creditici i es trobin situades a l´estranger.

V: Valors o drets situats a l´estranger representatius de la participació en qualsevol tipus d´entitat jurídica, valors situats a l´estranger representatius de la cessió de capitals propis a tercers o aportats per a la seva gestió o administració a qualsevol instrument jurídic, incloent fideïcomisos i ” trusts “o masses patrimonials que, no obstant no tenir personalitat jurídica, puguin actuar en el tràfic econòmic.

I: Accions i participacions en el capital social o fons patrimonial de institucions d´inversió col·lectiva situades a l´estranger.

S: Assegurances de vida o invalidesa i rendes temporals o vitalícies, les entitats asseguradores es trobin situades a l´estranger.

B: Titularitat i drets reals sobre immobles situats a l´estranger.

En relació als contribuents que haguessin presentat el Model 720 en exercicis anteriors, hi ha l´obligació de presentar declaració respecte a l´exercici 2019 quan es doni alguna de les següents circumstàncies:

a) Es produeixi durant 2019 l´extinció respecte a algun element que hagi estat declarat prèviament en els Models 720 d´exercicis anteriors.

b) Quan es produeixi l´adquisició de nous actius o elements a l´estranger durant 2019 que comportin l´obligació de presentar la declaració, o se superi per primera vegada el llindar dels 50.000 euros de valoració conjunta respecte a qualsevol dels grups d´actius subjectes a aquesta obligació.

c) Es doni un increment de 20.000 euros o més en la valoració conjunta d´algun dels grups d´actius esmentats anteriorment, respecte a la valoració conjunta que aquest grup d´actius va tenir en l´última declaració de l´Model 720 presentada.

El model 720 s´ha de presentar via telemàtica a través d´Internet, bé efectuada pel propi declarante o bé per un tercer que actuï en la seva representació. No fer-ho comporta les següents sancions:

a) Sanció de 5.000 euros per cada dada en el cas d´incompliment de l´obligació d´informar sobre comptes en entitats de crèdit situades a l´estranger, amb un mínim de 10.000 euros.

b) La sanció de 100 euros per cada dada o conjunt de dades referides a un mateix compte, amb un mínim de 1.500 euros, quan la declaració hagi estat presentada fora de termini sense requeriment previ de l´Administració Tributària.

c) La no presentació es considerarà infracció tributària i es sancionarà amb una multa pecuniària proporcional de l´150 per cent de l´import de la base de la sanció.

Què és una auditoria de comptes?

Una auditoria de comptes consisteix en la revisió i verificació dels comptes anuals d´una empresa, així com d´altres estats financers o documents comptables i al, a el mateix temps, dictaminar si aquests comptes expressen la imatge fidel de l´patrimoni, situació financera i resultats de li empresa auditada.

Són moltes les situacions en què les empreses es pregunten si han d´efectuar o no una auditoria en els seus comptes, especialment aquelles que es troben en processos de creixement i expansió i que, tard o d´hora, es veuran en l´obligació de fer-ho.

Es tracta d´una eina de control financer i administratiu, mitjançant la qual es poden plantejar millores i nous criteris comptables més adequats als ja implementats per una societat, als efectes de millorar el seu rendiment.

Quan una empresa està obligada a una auditoria

Els límits que ha de superar la companyia per estar obligada a auditar són que compleixi durant dos exercicis continuats dos dels tres requisits que s´indiquen a continuació, a el tancament de l´exercici:

– Quan l´import net de la xifra de negoci superi els 5.7000.000 €.

– Quan el total dels seus actius superi els 2.850.000 €.

– Quan el nombre mitjà de treballadors durant l´exercici superi els 50.

Com hem dit, l´empresa ha de complir dos d´aquests tres requisits durant dos anys consecutius, el que no succeeix en molts casos i, per tant, evita a l´empresa passar per aquest control de comptes.

A més d´aquests criteris, hi ha altres no tan freqüents ni coneguts per les empreses, que les obliguen a auditar. Es tracta de criteris recollits en el Reglament d´Auditoria i són els següents:

– Que durant l´exercici l´empresa rebi, amb càrrec als pressupostos dels fons de la Unió Europea o les administracions públiques, subvencions o ajudes per un import acumulat de 600.000 €.

– Que durant l´exercici l´empresa realitzi contractes amb administracions públiques que sobrepassin els 600.000 € i aquests suposin més de l´50% de la xifra de negoci de l´empresa.

– Les fundacions que, a el tancament de l´exercici, superin dos dels següents requisits:

a) Import net de la xifra de negoci superior als 2.400.000 €.
b) Actius totals superiors als 2.400.000 €.
c) Nombre mitjà de treballadors durant l´exercici superior a 50.

– Determinades cooperatives d´habitatges.

– Les cooperatives de crèdit.

– Companyies emissores de valors admesos a negociació en sistemes multilaterals de negociació o mercats regulats.

– Empreses emissores d´obligacions d´oferta pública.

– Empreses l´activitat sigui la intermediació financera.

– Empreses l´objecte social sigui qualsevol activitat subjecta a el text refós de la Llei d´ordenació i supervisió d´assegurances privades.

– Aquelles empreses que incloguin en els seus estatuts l´obligació d´auditar o per mandat judicial o petició d´el Registre Mercantil.

Què és una auditoria voluntària

Encara que l´auditoria sigui voluntària ha de complir amb els mateixos requisits procedimentals que l´obligatòria, només que no hi ha l´obligació de publicar-la.

Així que ha de ser realitzada per un auditor inscrit en el Registre Oficial d´Auditors de Comptes (ROAC) de l´Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC).

I pot realitzar-se per l´acord dels propis òrgans de la societat, perquè hi hagi una obligació amb un tercer a través d´un contracte, o perquè una part dels socis, que representin el menys el 5% de l´capital, la requereixi.

Terminis

Des que es produeix el tancament comptable, el 31 de desembre de cada any, hi ha 6 mesos per aprovar els comptes anuals, i un més per a procedir al seu dipòsit en el Registre Mercantil.
Els comptes anuals estaran compostes pel balanç de situació, compte de pèrdues i guanys i memòria. A més de l´Estat de fluxos d´efectiu i l´Informe de Gestió.

Si estàs obligat a l´auditoria, també hauràs de presentar l´Informe de l´auditor.

Publicada l´Ordre de mòduls per a 2020.

La tributació per estimació objectiva o mòduls és un dels tres sistemes que existeixen, juntament amb l´estimació directa, Simplificada o Normal, per a tributar l´IRPF. És un règim més avantatjós ja que evita a l´autònom determinades formalitats en l´administració de la seva comptabilitat. A més, evita pagar més en el cas que arribin temps de bonança, ja que el rendiment net de l´activitat es calcula en base a uns “mòduls”, o índexs (com ara metres de la barra d´al bar, personal contractat, etc.) establerts.

Però no tots els autònoms poden fer ús d´aquesta fórmula de tributació. De fet, només aquells que apareguin de manera taxativa en unes taules publicades de forma anual mitjançant una ordre ministerial i que compleixin determinats requisits podran acollir-se als mòduls.

Requisits per ser a Mòduls 2020

Si ja has comprovat si la teva activitat apareix en les taules que et possibiliten a regirte per aquest sistema, ara has de verificar que compleixis amb la resta dels requisits:

1. Que el volum de rendiments íntegres de la teva activitat de l´any anterior no superi els 250.000 euros per al conjunt d´activitats econòmiques (existeixi o no l´obligació d´expedir factura) i 125.000 si estàs obligat a expedir factura, quan el destinatari sigui empresari o professional.

2. També està fixat en 250.000 euros el límit per al conjunt d´activitats agrícoles, ramaderes i forestals.

3. Que el volum de compres en béns i serveis en l´exercici anterior, excloses les adquisicions d´immobilitzat, no superi els 250.000 euros amb l´IVA inclòs.

4. Però a més les activitats has de desenvolupar-les en el territori nacional, no has d´haver renunciat prèviament a l´Règim d´Estimació Objectiva i no has exercir una altra activitat en estimació directa.

Obligacions per a autònoms en Mòduls 2020

Si tributes en Mòduls hauràs de presentar trimestralment (en els mesos d´abril, juliol, octubre i gener) el model 131 per fer front als pagaments fraccionats de l´IRPF. A més de la Declaració de la Renda anual.

I estaràs obligat a portar i la conservació dels llibres registres de béns d´inversió, si dedueixes amortitzacions, i de vendes i ingressos si determines el rendiment net de la teva activitat tenint en compte el volum d´operacions.

Quins són els terminis d´expedició i enviament de factures?

La factura és el document acreditatiu de la prestació d´un servei o el lliurament de béns mitjançant la qual els autònoms i les pimes cobren per l´operació. El registre de l´volum de factures emeses dóna clara mostra dels ingressos de l´autònom; ingressos que juntament amb les despeses constitueix la informació bàsica amb la qual ha de comptar la teva assessoria per a la presentació d´impostos.

En quin moment està obligat l´empresari a emetre i enviar la factura a l´destinatari? La resposta difereix si el destinatari és autònom professional o particular.

– Si el destinatari és el client particular, la factura ha d´emetre en el moment de la meritació d´IVA o el que és el mateix, quan es realitza l´operació. De la mateixa manera, l´enviament de la factura s´ha de fer en el moment de l´emissió.

– En cas que el destinatari de l´operació que es factura sigui professional o empresari, la factura s´ha d´emetre i fer arribar a el client abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s´hagi produït la meritació de l´impost o la pròpia operació.

Factures recapitulatives, rectificatives i d´operacions intracomunitàries

Les factures recapitulatives i rectificatives així com determinades operacions intracomunitàries també tenen terminis específics d´expedició i enviament. En el cas de les primeres d´elles, les factures recapitulatives que agrupen diferents operacions d´un sol client sota una mateixa factura, el termini d´emissió i enviament també està supeditat a l´tipus de client: particular o professional o empresari.

– Si la factura recapitulativa està destinada a empresaris o professionals, l´expedició i l´enviament han de realitzar-se abans del dia 16 del mes següent a aquell en el curs de el qual s´hagin realitzat les operacions.

– Si el receptor de la factura recapitulativa és un client particular, la factura s´ha d´emetre i enviar l´últim dia del mes natural en què s´hagin facturat les operacions documentades.

En el cas que el professional o empresari hagi d´emetre factura rectificativa, la seva expedició ha de fer-se en el moment en què l´emissor tingui coneixement de les circumstàncies que l´obliguen a emetre factura rectificativa, el termini d´enviament ha de ser abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s´hagi expedit la factura.

En qualsevol cas, l´autònom no podrà emetre una factura rectificativa si han transcorregut més de quatre anys des que s´efectués l´operació que ara es voldria rectificar.

En cas que l´autònom professional o empresari realitzi lliuraments intracomunitarias, l´expedició i l´enviament de la factura s´ha de fer abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s´iniciï l´expedició o el transport dels béns amb destinació a client.

Sancions derivades de l´incompliment dels terminis estipulats

En el cas que la factura s´emeti i envieu fora dels terminis establerts, la sanció consistirà en una multa pecuniària proporcional de l´1% de l´import del conjunt de les operacions que han donat lloc a la infracció.

Si l´incompliment és causa de la falta d´expedició de la factura, la multa s´eleva a el 2% de l´import del conjunt de les operacions sobre les que no s´ha emès factura o, en cas que no es pugui determinar aquest import, 300 euros per cada operació respecte de la qual no s´hagi emès la corresponent factura.

I en cas d´emetre una factura falsa? Aquesta infracció es considera greu i comporta una multa de el 75% de l´import del conjunt de les operacions que hagin donat lloc a la infracció.

Terminis per a la conservació de factures

La normativa obliga a la conservació de les factures, documents i justificants, generalment, durant quatre anys. Recordem que aquestes factures són indispensables per a la deducció de despeses alguns dels quals es poden justificar sense factura, amb un altre tipus de document justificatiu. El cas més clar és el de la quota d´autònoms per a la deducció has de conservar el rebut bancari.

Aquests documents, en format paper o electrònic, s´han de conservar de manera que garanteixi l´accés sense demora per part d´Hisenda a el document original, permetent la integritat del seu contingut i llegibilitat.

Tot i que el termini general de conservació de factures és de quatre anys hi ha casos excepcionals en què les factures s´han de conservar durant més temps. Per exemple, les factures que documenten adquisicions de béns amortitzables o millores en aquests béns o factures de despeses que donen dret a deduccions i bonificacions.

Alguns consells per estalviar en IRPF abans que acabi l´any.

Esperar l´inici de la campanya de la declaració de la renda, a mitjan l´any que, per preocupar pel que devem a Hisenda en l´IRPF per a l´exercici 2019 no és bona idea.

La declaració de la renda es presenta en l´any següent a què es liquida. Així, d´abril a juny de 2020 presentaràs l´IRPF de 2019. Per això és ara, en 2019, quan pots prendre decisions per pagar el just en el teu declración.

Si vols pagar menys impostos a la renda de 2019 segueix aquests consells:


INGRESSOS DEL LLOGUER

Hisenda cada vegada controla més i millor els ingressos obtinguts per l´arrendament d´immobles. Amb el lloguer pots aconseguir un rendiment negatiu i amb això una menor tributació.

Si el resultat és positiu podràs:

– Anticipar a aquest any despeses que necessàriament hagis de fer

– llogar-com a habitatge permanent, en lloc de per temporades o a estudiants, perquè així puguis aplicar la reducció establerta.


RENDIMENTS D´ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Depenent de l´rendiment de la teva activitat econòmica en aquest any i de les previsions per a l´any següent, et pot convenir endarrerir les últimes vendes o serveis a 2020 o anticipar despeses als últims dies de 2019.

Tot i que el tipus de gravamen no variï d´un any a un altre, diferir rendes d´un exercici a un altre et pot resultar interessant.

COMPROVA LES RETENCIONS PRACTICADES

Els teus pagadors d´ingressar en Hisenda al gener les últimes retencions que t´han practicat en 2019. També presentaran el resum anual informant de l´total de les retencions ingressades al teu nom.

Convé que confirmis amb ells l´import d´aquestes dades abans que els declarin. Així, evitaràs sorpreses a l´revisar les dades fiscals per presentar la teva declaració.


COMPENSA RENDES I aflora GUANYS I PÈRDUES

Hisenda classifica els rendiments de les teves inversions en:

– Rendiments de capital mobiliari (interessos, dividends, assegurances …)

– Guanys i pèrdues patrimonials (transmissió de fons, accions, immobles …)

Dins de cada grup et permet compensar els saldos negatius amb els positius. Si el saldo final és negatiu, es podrà compensar amb el saldo positiu de l´altre grup.

En cas que arrossegaments pèrdues d´anys anteriors o que aquest any hagis tancat una operació amb pèrdues, pots aprofitar-les per generar altres guanys. Així evitaràs pagar impostos per elles.


PLANS DE PENSIONS

Aportar a un pla de pensions és la mesura estrella per planificar la declaració de la renda. Ofereix major estalvi fiscal en l´IRPF.

DEDUCCIÓ PER ADQUISICIÓ D´HABITATGE HABITUAL

Si vas comprar el teu habitatge habitual abans de l´1 de gener de 2013 amb una hipoteca, podràs deduir un 15% del pagat en l´any. El límit màxim de la base de deducció és 9.040 euros. S´inclouen també les assegurances de llar i de vida associats a la hipoteca.

DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ EN EMPRESES DE NOVA CREACIÓ

És la deducció més rendible després dels plans de pensions i l´adquisició d´habitatge habitual. La deducció per inversió en noves empreses pretén incentivar que els estalviadors donin suport a projectes emergents. Si inverteixes en una startup, podràs beneficiar d´una deducció estatal en l´IRPF.

A més, tampoc tributaràs pel benefici obtingut a l´vendre si tornes a invertir en una altra nova empresa. La majoria de les CCAA també contemplen una deducció autonòmica. Tot són avantatges per facilitar l´emprenedoria.

DEDUCCIONS PER DONATIUS

S´acosta el Nadal i en aquesta època ens recordem més dels altres. Encara que l´important és la generositat, les deduccions en IRPF establertes per als donatius potser et animen a incrementar-los. Amb un menor esforç econòmic podràs ajudar als altres.


DEDUCCIONS DE LA TEVA COMUNITAT AUTÒNOMA

L´IRPF compta amb un tram estatal i un altre autonòmic. Dins el tram autonòmic, cada comunitat pot establir les seves pròpies deduccions en funció dels seus interessos.

Les més comunes són:

– Deducció per lloguer
– Per compra d´habitatge
– Per inversió en noves empreses
– Deducció per maternitat i adopció
– Per despeses escolars

SI AQUESTES A PUNT DE COMPLIR 65 ANYS

A aquesta edat s´acosta la jubilació i es poden prendre determinades decisions d´inversió. En aquests moments és determinant realitzar una bona planificació fiscal:

1) Cura a l´recuperar el teu pla de pensions

A l´rescatar el pla de pensions hauràs de tributar per l´invertit i pels interessos obtinguts. Ho faràs com a rendiment de la feina, a l´tipus marginal que tinguis en aquell moment.

Rescátalo quan ja estiguis cobrant la pensió pública. D´aquesta manera, el tipus marginal que s´apliqui a la prestació serà més baix que la de el salari en actiu. Si el rescates a poc a poc, en forma de renda mensual o amb una altra periodicitat, és possible que puguis pagar un gravamen molt inferior al teu tipus marginal actual.

2) Aprofita l´exempció dels guanys patrimonials obtinguts

a) Per transmissió de l´habitatge habitual

Si vas a complir els 65 anys aviat i penses transmetre la teva vivenda habitual, potser et convingui esperar complir-los. El motiu és que estan exemptes en IRPF els guanys obtinguts pels majors de 65 anys per la venda del seu habitatge habitual.

Si l´habitatge és un bé de guanys i algun dels cònjuges encara no ha arribat a aquesta edat, pot compensar ajornar la venda fins que tots dos tinguin 65 anys. En cas contrari, el cònjuge menor de 65 anys haurà de tributar per la meitat del guany patrimonial.

b) Per transmissió d´altres béns

També convé esperar a complir els 65 anys si vols vendre qualsevol altre bé o dret i vas a obtenir un guany patrimonial. Si ets major de 65 anys i amb l´import obtingut en la venda constitueixes una renda vitalícia, no hauràs de tributar pel guany patrimonial obtingut.


OMPLE LA DECLARACIÓ DE LA RENDA CORRECTAMENT

Assegura´t:

– Que els teus circumstàncies personals i familiars es reflecteixin en la declaració

– Marcar les caselles corresponents a reduccions, exempcions i deduccions

– Aplicar les deduccions autonòmiques a què tinguis dret

– Optar per la tributació que més et convingui: individual o conjunta

¿Fins a quin quantitat es pot pagar en efectiu?

Per abordar aquesta matèria cal començar per saber que el pagament en efectiu no es limita al pagament en moneda o en metàl·lic sinó que hi ha més formes de pagament en efectiu. A més del paper moneda i la moneda metàl·lica, nacionals o estrangers, també tenen la consideració de pagaments en efectiu:

– Els xecs bancaris al portador.

– Qualsevol altre mitjà físic, inclosos els electrònics, concebut per ser utilitzat com a mitjà de pagament al portador.

Límits de pagament en efectiu

El pagament en efectiu per cada operació en què alguna de les parts sigui empresari o autònom professional es limita a 2.500 euros des de 2012.

Aquesta limitació no és aplicable als pagaments i ingressos realitzats en entitats de crèdit.

A més, en cas d´efectuar el pagament com a persona física sense domicili fiscal a Espanya i sense ser empresa o professional la xifra puja fins als 15.000 euros.

Sancions per incompliment del límit

Davant d´un client que vol extralimitar-se en el pagament en efectiu, el correcte és desestimar el pagament ja que davant aquesta infracció greu Hisenda apunta el següent:

Seran subjectes infractors tant les persones o entitats que paguin com les que rebin totalment o parcialment quantitats en efectiu incomplint la limitació indicada. Tant el pagador com el receptor respondran de forma solidària de la infracció que es cometi i de la sanció que s´imposi. L´Agència Estatal d´Administració Tributària pot dirigir-se indistintament contra qualsevol d´ells o contra tots dos.

Cometre aquesta infracció greu està sancionat amb una multa proporcional del 25% de la base de la sanció, entenent per base de sanció a quantia pagada en efectiu en les operacions d´import igual o superior a 2.500 euros. Es tracta d´una sanció solidària, de manera que respondrà d´ella tant el pagador com el receptor dels diners i Hisenda pot exigir-tant a un com a l´altre

A més, en el cas de pagar o cobrar una operació de forma fraccionada, se sumaran tots els pagaments per determinar si superen els 2.500 euros i, en cas de superar-se, s´aplicarà de la mateixa manera la sanció.

La infracció prescriu als cinc anys des del dia en què s´hagi comès.

Denúncies de pagament en efectiu

Tenint en compte que és obligatori denunciar aquest tipus d´infracció greu tant si ets pagador com cobrador, Hisenda té habilitat a la seva pàgina web la secció “Denúncia de pagaments en efectiu” a través de la qual la persona que denuncia queda lliure de represàlies per part d´Hisenda. No obstant això, Hisenda aclareix que la presentació simultània de denúncia pels dos intervinents no exonera de responsabilitat a cap d´ells.

Puc facturar sense ser autònom? Et donem totes les claus.

Haver de pagar la quota d´autònoms tots els mesos sense atendre al volum d´ingressos reals de l´autònom, fa que molts emprenedors es plantegin si és legalment possible facturar sense ser autònom. Es tracta d´una qüestió per a la qual és difícil donar una resposta taxativa ja que són diversos els factors que cal tenir en compte.

Quan és possible facturar sense ser autònom

Per facturar sense ser autònom cal, primer, donar-te d´alta al cens d´empresaris d´Hisenda. A més, han d´ocórrer dues coses simultàniament, o hauràs de gestionar també la teva alta com a autònom i pagar la quota:

1. No realitzar l´activitat habitualment

2. Entrada una quantitat menor al Salari Mínim Interprofessional 900 euros al mes, 12.600 euros anual dividits en 14 pagues.

El problema està a saber què és «habitualment» per a la Seguretat Social. En teoria per a ells no s´hauria de donar d´alta com a autònom una persona que realitzés activitats que no són considerades com un mitjà de vida, sinó com a complementària o ocasional.

Per tant, si no emets factures habitualment i ganes menys de 900 euros al mes pots facturar sense ser autònom. Això sí, si fas factures tots els mesos i amb la mateixa quantitat, encara que siguin poques, es considerarà que estàs realitzant una activitat habitual i recurrent i podries tenir problemes.

A més, si factures sense ser autònom i estàs cobrant l´atur perdràs la prestació automàticament.

A part d´estar donat d´alta a Hisenda, hauràs de complir amb les obligacions fiscals que compleix qualsevol autònom: presentar els trimestres, presentar els resums anuals i liquidar els impostos corresponents. Encara que no et donis d´alta, tindràs les mateixes obligacions que un autònom i no complir-les seria catastròfic, ja que les multes són bastants grans.

Quan no és possible facturar sense ser autònom

L´Estatut del Treball Autònom estableix que ha de ser treballador autònom tota “persona física que realitza de forma habitual, personal, directa, per compte propi i fora de l´àmbit de direcció i organització d´una altra persona, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu ( …). Per tant, sempre que es compleixin totes aquestes condicions és imperatiu donar-se d´alta en Seguretat Social com a autònom i fer el mateix amb l´activitat econòmica a Hisenda per poder facturar.


Perills de facturar sense ser autònom

Si no compleixes els requisits per poder facturar sense pagar la quota d´autònom, les multes podrien arribar a ser més cares que haver-te donat d´alta.

El més habitual és que et facin pagar les quotes mensuals des que et vas donar d´alta a Hisenda amb un recàrrec d´un 20%. Aquí no entressin a valorar si podries haver pagat la tarifa plana de 50 €, sinó que et cobraran directament la quota d´autònoms normal i corrent.


Compte amb factura a través d´un tercer.

Existeixen les trucades cooperatives de treball associat. Sota aquesta fórmula els treballadors amb projectes eventuals i pocs ingressos, deixen de donar-se d´alta i confien la tasca de facturació a les cooperatives. Des de fa uns anys aquestes cooperatives de facturació estan en el punt de mira de la Inspecció de Treball per la seva “finalitat defraudadora” procedint en alguns casos a la dissolució de la cooperativa i, en altres, a posar la lupa sobre els propis cooperativistes i professionals.