Skip to content

Canvis en la gestió dels llibres de registre de l´IRPF en 2020.

El llibre registre d´IRPF dels autònoms tindran un nou format a partir del 2020. Tot i que el canvi es va donar a conèixer a principis de març d´aquest 2019, ha estat a finals de juliol quan ha estat aprovat mitjançant l´Ordre HAC / 773/2019 , que regula la gestió dels llibres registres en l´Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Les principals novetats

La principal novetat d´aquest canvi de l´Agència Tributària és que s´haurà d´anotar en els nous llibres registres d´IRPF el NIF de la contrapart de l´operació. Ara bé, en el cas de factures expedides en què no sigui necessària identificació del destinatari, com en el cas de factures simples, l´anotació individualitzada de les factures es podrà substituir per un seient resum diari.

A més del NIF de l´altra part de l´operació que es tracti, depenent del llibre registre, recorda que s´han de fer altres anotacions relacionada amb l´IRPF com:

– tipus de retenció d´IRPF i import en el llibre registre de vendes i ingressos.

– en el llibre de compres i despeses, per portar correctament les despeses deduïbles, s´ha d´anotar el preu total, el concepte de despesa deduïble, així com la informació relacionada a la retenció de l´emissor de la factura en el cas que n´hi hagi.

Altres Novetats

– Llibres registres de l´IRPF compatibles amb els requeriments de l´IVA.

– Seguir el format de llibre que l´AEAT publicarà al seu web, amb l´objectiu d´oferir seguretat jurídica al contingut del llibre.

Les obligacions dels llibres

Tots els contribuents que estiguin realitzant activitats amb la modalitat simplificada (mètode d´estimació directa), a més dels que realitzen activitat empresarial en estimació directa que no estigui supeditada a caràcter mercantil (d´acord amb el Codi de Comerç) han de portar el llibre registre de ingressos i vendes, de compres i despeses i el llibre registre de béns d´inversió.

A més, els contribuents que realitzen activitats professionals en estimació directa estan obligats a portar llibres d´ingressos, despeses i de béns d´inversió, a més d´un registre de les provisions de fons i bestretes. Així mateix, aquells contribuents que estiguin realitzant activitats empresarials amb rendiment determinat en estimació directa i en el cas que es dedueixin amortitzacions, han de portar un llibre de registre de béns d´inversió al detall. És més, per les activitats amb rendiments nets es tindrà en compte el volum operacional, registrat en el llibre registre d´ingressos o vendes concret.

Com han de realitzar els autònoms la gestió dels registres?

Segons el que determina aquesta disposició, els autònoms hauran de portar els llibres de registre de forma clara i precisa per ordre de dates, expressant els valors sempre en euros, sense espais en blanc, raspadures o ratllades i comptabilitzant per trimestre o per any.

En el cas dels llibres que siguin portats per mitjans electrònics, caldrà conservar els fitxers i arxius perquè serveixin de suport i que els sistemes de codificació utilitzats facilitin la interpretació de les dades.

Finalment, aquells autònoms que realitzin més d´una activitat hauran de portar llibres independents per a cadascuna d´elles, i quan els registres no es portin de forma electrònica hauran de fer constar en el primer foli l´activitat referida.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!