Skip to content

Bonificacions 2018 en la quota d´autònoms.

Com cada any, et parlem de les noves bonificacions (i de les que ja existien i es mantenen). Aquestes són les bonificacions a les que pots tenir accés si et dones d´alta com a autònom ara …

Tarifa plana per a nous autònoms

Des l´1 de gener del 2018, la tarifa plana de 50 € per a nous autònoms amplia la seva durada de 6 mesos a 1 any.

Els nous autònoms (o els que no hagin estat donat d´alta en els 2 anys immediatament anteriors a l´inici de l´activitat) podran beneficiar durant el primer any d´activitat de la tarifa plana.

En els 12 mesos immediatament posteriors, els autònoms també poden beneficiar-se d´una sèrie de reduccions:

– Reducció del 50% sobre la base mínima del mes 12 al 18. La quota mínima serà de 139,45 € / mes.

– Reducció del 30% sobre la base mínima del mes 18 al 24. La quota mínima serà de 195,23 € / mes.

A la Comunitat de Madrid, els autònoms poden beneficiar-se de la tarifa plana de 50 € durant 2 anys complets.

Pluriactivitat

Els treballadors que cotitzin a la vegada com a treballador per compte propi i per compte aliè, disposen de bonificacions durant els primers 36 mesos:

– Reducció del 50% de la base mínima de cotització durant els primers 18 mesos. La quota mínima serà de 133,52 € / mes.

– Reducció del 25% de la base mínima durant els següents 18 mesos. La quota mínima serà de 200,28 € / mes.

Per als autònoms amb contracte a temps parcial en la seva activitat com a treballador per compte d´altri, les bonificacions serien les següents:

– Reducció del 25% de la base mínima de cotització durant els primers 18 mesos. La quota mínima serà de 200,28 € / mes.

– Reducció del 15% de la base mínima durant els següents 18 mesos. La quota mínima serà de 226,94 € / mes.

Cal tenir en compte també, que aquells autònoms en règim de pluriactivitat que hagin cotitzat per una quantia igual o superior a 12.368,23 € per contingències comunes tindran dret a una devolució del 50% de l´excés, amb el límit del 50% de les quotes ingressades en el Règim General.

Joves autònoms

Els homes autònoms menors de 30 anys i les dones autònomes menors de 35 anys tenen dret a una reducció sobre la quota de contingències comunes durant els 12 mesos següents a la finalització de la tarifa plana.

Aquesta bonificació és del 30% sobre la quota per contingències comunes resultant de la base mínima de cotització.

Autònoms amb discapacitat, víctimes de violència de gènere o terrorisme

Les persones que hagin estat víctimes de violència de gènere, del terrorisme o tinguin una discapacitat superior al 33% i es donin alta com a autònoms, podran gaudir:

– Reducció del 80% de la base triada o tarifa plana de 50 euros durant els 12 primers mesos.

– Reducció del 50% del mes 13 al 60 (48 mesos).

Bonificacions per a autònoms col·laboradors (familiars)

Els autònoms col·laboradors familiars també posseeixen reduccions en la quota:

– Reducció del 50% de la quota d´autònoms durant els 18 primers mesos.

– Reducció del 25% durant els 6 mesos següents.

Bonificacions per maternitat i paternitat

Els treballadors autònoms que es trobin de baixa durant la maternitat, paternitat, adopció, risc d´embaràs o lactància, gaudiran d´una bonificació del 100% en les quotes d´autònoms.

Bonificacions per a autònoms de Ceuta i Melilla

Els treballadors autònoms residents a Ceuta i Melilla, que es dediquin al comerç, l´hostaleria, el turisme o la indústria, podran gaudir d´una bonificació del 50% de la quota d´autònoms de forma indefinida.

Bonificació per conciliació de treballadors autònoms

La nova llei d´autònoms també ha modificat sensiblement les bonificacions per a la conciliació dels professionals per compte propi. Ara podran gaudir de bonificació del 100% de la quota durant 12 mesos, els autònoms que cessin la seva activitat per a la cura de fills menors de 12 anys o persones dependents (aquesta bonificació està supeditada a la contractació d´un altre treballar que substitueixi la persona) .

Autònoms majors de 65

Els autònoms amb 65 o més anys d´edat i que acreditin 35 anys o més de cotització a la Seguretat Social, els és aplicable l´exoneració de quotes (excepte per incapacitat temporal i contingències professionals).

Si tens algun dubte sobre les bonificacions, estarem encantats d´ajudar-te.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!