Skip to content

Avals ICO per a empreses i autònoms.

El Consell de Ministres, d´acord amb el que regula l´article 29 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries, ha aprovat amb data 24 de març, -BOE 26 de març- les condicions i requisits per accedir a el primer tram d´avals, atorgats pel Ministeri d´Afers Econòmics i Transformació Digital, fins a un import de 20.000 milions d´euros, per facilitar accés a l´crèdit i liquiditat a empreses i autònoms per fer front a l´impacte econòmic i social de l´COVID -19.

Aquesta Línia d´Avals de l´Estat per a empreses i autònoms de el Ministeri d´Afers Econòmics i Transformació Digital serà gestionada per l´ICO a través de les entitats financeres que concedeixin finançament a empreses i autònoms per pal·liar els efectes econòmics de l´COVID-19.

Les empreses i autònoms tindran accés a aquests avals a través de les seves entitats financeres, mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o renovació de les existents.

La Línia està subjecta a la normativa d´ajuts d´Estat de la Unió Europea.

En el primer tram activat de la Línia d´Avals, per import de 20.000 milions d´euros, es creen dos subtrams:

– Fins a 10.000 milions d´euros per a renovacions i nous préstecs concedits a autònoms i pimes.

– Fins a 10.000 milions d´euros per a renovacions i nous préstecs concedits a empreses que no reuneixin la condició de pime.

CARACTERÍSTIQUES I FORMA DE TRAMITACIÓ

Quina és la finalitat d´aquesta Línia?

Facilitar el manteniment de l´ocupació i pal·liar els efectes econòmics de l´COVID-19, tenint com a objectiu cobrir els nous préstecs i altres modalitats de finançament i les renovacions concedits per entitats financeres a empreses i autònoms per atendre les necessitats de finançament com:

– Pagaments de salaris
– Factures
– Necessitat de circulant
– Altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de venciments d´obligacions financeres o tributàries

Quines entitats financeres operen en aquesta línia?

– Entitats de crèdit
– Establiments financers de crèdit
– Entitats de diners electrònics
– Entitats de pagaments

Hauran d´estar registrades i supervisades pel Banc d´Espanya [o CNMV en els casos corresponents] i haver subscrit amb ICO un contracte marc per a participar en la Línia d´Avals.


Com funciona aquesta Línia i on han de dirigir-se els autònoms i empreses?

Els autònoms i empreses interessats en acollir-se a aquesta línia hauran de dirigir-se a qualsevol de les entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de pagament o entitats de diners electrònics que subscriguin amb l´Institut de Crèdit Oficial els corresponents contractes marc per a participar en la Línia d´Avals.

L´entitat financera ha de decidir sobre la concessió de la corresponent finançament a el client d´acord amb els seus procediments interns i polítiques de concessió i riscos.

Aquestes entitats financeres podran recórrer a la Línia d´Avals per avalar operacions de finançament atorgades a autònoms i empreses.

Nous préstecs i altres modalitats de finançament i renovacions d´operacions atorgats a autònoms i empreses de tots els sectors d´activitat que tinguin domicili social a Espanya i que s´hagin vist afectats pels efectes econòmics de l´COVID-19 sempre que:

1. Els préstecs i operacions hagin estat formalitzats o renovats a partir de el 18 de març de 2020.

2. Les empreses i autònoms:

– No figurin en situació de morositat en la consulta als fitxers de la Central d´Informació de Riscos del Banc d´Espanya (CIRBE) a 31 de desembre de el 2019.
– No estiguin subjectes a un procediment concursal a data de 17 de març de 2020, bé per haver presentat sol·licitud de declaració de concurs, o per donar-se les circumstàncies a què es refereix l´article 2.4 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol , perquè el concurs sigui sol·licitat pels seus creditors.
– Quan sigui aplicable el Marc Temporal d´Ajudes de la Unió Europea no trobar-se en situació de crisi a 2019.12.31 acord amb els criteris establerts en l´article 2 (18) de el Reglament de la Comissió Nº 651/2018, de 17 de juny de 2014 pel qual es declaren determinades categories d´ajuts compatibles amb el mercat interior.
– El finançament avalada no es podrà aplicar a la cancel·lació o amortització anticipada de deutes preexistents.

Des de quan i fins quan es poden sol·licitar garanties amb càrrec a la Línia d´Avals?

Les entitats financeres poden sol·licitar l´aval per als préstecs i operacions subscrites amb autònoms i empreses formalitzats o renovats a partir de el 18 de març de 2020 i fins el 30 de setembre de 2020.

El termini es pot ampliar, sempre en línia amb la normativa d´Ajudes d´Estat de la UE, per Acord de Consell de Ministres.


Quin és l´import màxim dels préstecs per client que pot avalar aquesta Línia?

En funció de el règim aplicable d´acord amb la normativa de la Unió Europea:

a) Per a préstecs o renovacions de fins a un màxim de 1,5 milions d´euros en una o diverses operacions de préstec a autònoms i empreses, s´aplicaran les disposicions específiques de l´Reglament (UE) n ° 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l´aplicació dels articles 107 i 108 de el Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, quan sigui aplicable.

En aquest cas el principal de l´operació de préstec o altres modalitats de finançament segons el règim de minimis aplicable, fins a un màxim de 1.500.000 €.
 

b) Per préstecs per sobre de 1,5 milions d´euros, o quan no sigui aplicable el règim de minimis, fins al màxim establert en el Marc Temporal d´Ajudes d´Estat de la Comissió Europea tant per a autònoms i empreses que reuneixin la condició de pime com per a empreses que no reuneixin la condició de pime.

L´aplicació de l´Marc Temporal d´Ajudes de la Unió Europea en aquests casos, estableix uns límits sobre el principal de l´operació per a aquelles amb venciment posterior a 2020.12.31. Simplificant serien:

– Doble de la massa salarial en 2019, (incloent cotitzacions socials i cost de personal de les subcontractes ocupades a les seus).

– 25% de la facturació de 2019

– Necessitats de liquiditat degudament justificades i certificades per als propers:

PIME 18 mesos
No PIME 12 mesos

– Excepcions superiors condicionades degudament justificades.


Quin és el percentatge màxim de cobertura de l´aval?

– En el cas d´autònoms i pimes l´aval garantirà el 80% de l´principal de les noves operacions de finançament i de les renovacions.

– Per a la resta d´empreses, que no tinguin la consideració de pime, l´aval cobrirà el 70% en el cas de noves operacions de préstec i el 60% per a renovacions.

L´aval no dóna cobertura a conceptes diferents a l´principal de l´operació, com ara pagament d´interessos, comissions o altres despeses inherents a les operacions.

Es consideraran pimes aquelles empreses que reuneixin aquesta condició d´acord amb l´article 2 de l´annex I de l´Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d´ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 de l´Tractat.

Quin és el termini de vigència de l´aval?

El termini de l´aval emès coincidirà amb el termini de l´operació, fins a un màxim de 5 anys.

Pot l´entitat financera traslladar a l´autònom o empresa el cost de l´aval?

L´entitat financera té l´obligació de garantir que els costos de les noves operacions i renovacions que es beneficiïn d´aquests avals es mantindran en línia amb els costos carregats abans de l´inici de la crisi de l´COVID-19, tenint en compte la garantia pública de l´aval i el seu cost de cobertura.


Es poden retallar línies de finançament existents i beneficiar-se dels avals?

No. L´entitat financera també assumeix el compromís de mantenir, al menys fins el 30 de setembre de 2020, els límits de les línies de circulant concedides a tots els clients i, en particular, a aquells clients els préstecs siguin avalats.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!