Skip to content

Aprovades ajudes a autònoms i pimes pel recent temporal.

El Govern ha aprovat un reial decret llei que dóna llum verda a l´execució de mesures urgents per a pal·liar els danys causats per temporals i situacions catastròfiques. La mesura ja ha estat aprovada al BOE, per la qual cosa s´estableixen una sèrie de mesures encaminades a disminuir les conseqüències econòmiques que deixin aquests temporals entre els autònoms i les pimes.

Declaració de zona catastròfica

Amb l´objecte de contribuir al restabliment de la normalitat a les zones afectades, el primer que deixa clar el Reial decret llei és quines són aquestes localitzacions a les quals se´ls van a aplicar especials mesures laborals, fiscals i en matèria de Seguretat Social.

L´articulat considera zones afectades greument per una emergència de protecció civil les províncies i comunitats autònomes que a continuació es relacionen:

– Tarragona, Lleida, Toledo i Comunitat de Madrid pels incendis esdevinguts entre els dies 26 i 28 de juny.

– Comunitat Foral de Navarra per les inundacions del dia 8 de juliol.

– La província d´Ourense per les tempestes de calamarsa i les inundacions del dia 8 de juliol.

– Comunitat de Madrid, les províncies de Saragossa i Càceres, la Comunitat Autònoma de la Rioja, les províncies de Segòvia, Valladolid, Àvila, Toledo, Ciudad real, Alacant, Castelló, València, Lleida, Sevilla i Màlaga. La Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a conseqüència dels episodis de fortes pluges ocorreguts els dies 25 a 27 d´agost.

– L´illa de Gran Canària pels incendis forestals dels dies 10 a 17 del mes d´agost.

– Les províncies d´Albacete, Alacant, València, Almeria, Màlaga i Granada, La Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Comunitat de Madrid pels greus successos provocats per DANA els dies 12 16 de setembre .

Moratòria d´1 any de les quotes de la Seguretat Social

Sens dubte, per al sector del treball autònom, la primera i més notòria mesura a tenir en compte és la possibilitat de sol·licitar una moratòria de fins a un any, sense interès, en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social (a comptar de l´ mes en què es va produir el sinistre).

Però, a més, les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, l´SEPE i l´Institut Social de la Marina, poden autoritzar que el temps en què es percebi la prestació per cessament d´activitat (que tingui la causa en qualsevol dels successos descrits) no es computi a l´efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts.

Tampoc s´exigirà el requisit d´haver cotitzat almenys 12 mesos continuats, i immediatament anteriors, per poder accedir a la prestació per cessament d´activitat si t´has vist abocat al mateix pel pas de DANA o els incendis descrits.

I, si estaves cobrant alguna bonificació o gaudint d´alguna reducció i, conseqüència d´aquests successos, t´has vist obligat a sol·licitar la baixa, en sol·licitar novament l´alta per reprendre la teva activitat, recuperaràs el temps que et resti per gaudir d´aquestes bonificacions o reduccions.

Reducció dels mòduls

A més, es dóna carta blanca perquè el Ministeri d´Hisenda pugui autoritzar, amb caràcter excepcional, la reducció dels índexs de rendiment net per al règim d´estimació objectiva de l´IRPF, o Mòduls, i el règim especial simplificat de l´IVA.

Mesures laborals

Les suspensions de contracte, reduccions de jornada o acomiadats col·lectius que tinguin la seva causa directa en els danys produïts per aquests sinistres, seran considerats provinents d´una situació de força major.

A més, si tens treballadors i has de suspendre el seu contracte o reduir la seva jornada, podràs ser exonerat de les quotes que et corresponen com a empresari a la Seguretat Social mentre que es considera com a temps efectivament cotitzat pel teu treballador.

I si has de acomiadar un treballador, la seva indemnització serà a càrrec del Fons de garantia Social i no hauràs de fer front tu a la mateixa.

Ajudes destinades a pal·liar danys materials en habitatge i establiments

En el cas d´haver-se produït danys al teu establiment industrial, mercantil, agrari, marítim-pesquer, turístic o de qualsevol altre servei, i ja hagis estat indemnitzat pel Consorci de Compensació d´Assegurances, també podràs optar a una subvenció de fins al 7 % dels danys indemnitzables.

Els límits a aquesta nova ajuda estan en:

– Que l´import màxim no superi els 9.224 euros.
– Que la suma de la subvenció i la indemnització de l´assegurança juntes no superin la quantia total del dany o el perjudici produït.

Has de sol·licitar aquest ajut a la delegació o la Subdelegació del Govern de la teva comunitat autònoma o província, en un termini de dos mesos a partir d´avui. Al Ministeri de l´Interior correspon aprovar-la o no.

Exempció de les quotes de l´Impost sobre Béns Immobles

Habitatges, establiments industrials, turístics, mercantils, marítim-pesquers i professionals, explotacions agràries i forestals, locals de treball i similars danyats com a conseqüència dels sinistres quedaran exempts de les quotes de l´Impost sobre Béns Immobles corresponents a l´any 2019.

Per poder beneficiar-te d´aquesta exempció hauràs d´acreditar que tant les persones com els béns que hi havia dins, han hagut de ser reallotjats parcial o totalment en un altre habitatge o local.

Reducció de l´Impost sobre Activitats Econòmiques

Es reduirà l´Impost sobre Activitats Econòmiques corresponent a l´exercici 2019, de manera proporcional al temps transcorregut des del sinistre fins que es recupera l´activitat en condicions de normalitat, i sempre que hagis hagut de reallotjar o tancar de manera temporal teu negoci.

En cas d´haver procedit ja a l´ingrés de qualsevol d´aquestes càrregues, podràs sol·licitar la seva devolució.

També quedaran exemptes de pagament les taxes per la baixa del teu vehicle, si es produeix a conseqüència dels sinistres, així com l´expedició del teu permís de circulació o conducció destruït o perdut durant les tempestes de DANA o els incendis forestals referenciats.

Ajudes per danys causats en produccions agrícoles i ramaderes

Si ets titular d´una explotació agrícola i / o ramadera i has patit pèrdues del 30% de la teva producció pots optar a una ajuda de les previstes en el Reglament (UE) nº 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de al 2014.

– En cas de no tenir l´assegurança subscrit, sempre que ho haguessis contractat per a la campanya anterior per la mateixa línia i garantint el bé sobre el qual s´ha produït el dany.

– Tenint pòlissa en vigor per als danys que no quedessin coberts pel sistema d´assegurances agràries combinades.

– En general, per als danys originats en aquest tipus d´explotació i que no quedessin inclosos en el vigent Pla d´Assegurances Agràries Combinades.

Aquest tipus d´ajuda queda pendent de desenvolupament per part del Ministeri d´Agricultura, Pesca i Ramaderia en coordinació amb les comunitats autònomes.

Ajudes a explotacions agràries i ramaderes

I, si has patit danys en elements afectes a la teva explotació agrícola i / o ramadera que no siguin assegurables també podràs optar a determinades ajudes descrites en l´Ordre INT / 433/2017, de 25 d´abril, per la qual es desenvolupa l´article 2.3 del Reial decret llei 2/2017, de 27 de gener, pel qual s´adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats pels últims temporals.

Pots optar a una subvenció de fins al 70% dels danys (valorats per un perit) i amb un import màxim de 8.000 euros, si els danys registrats en el teu explotació estan en produccions íntegrament en període de subscripció de l´assegurança i no haguessis formalitzat encara la pòlissa (sempre que ho haguessis contractat per a la campanya anterior).

Unes ajudes que seran tramitades i resoltes pel Ministeri d´Agricultura, Pesca i Alimentació.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!