Skip to content

Aprovada la pujada del salari mínim interprofessional (SMI).

El Consell de Ministres ha aprovat la pujada del salari mínim interprofessional a 900 € a partir de l´1 de gener. El salari mínim interprofessional en 2019 per a qualsevol activitat en agricultura, indústria i serveis ha augmentat un 22,3% respecte a l´actual, queda fixat en 900 € / mes, en catorze pagues.

– SMI dia: 30 euros, 900 euros al mes i 12.600 a l´any
– SMI eventuals i temporers: 42,62 euros al dia
– SMI empleats de la llar: 7,04 euros l´hora

En el salari computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui donar lloc a la minoració de la cuantían íntegra en diners.


Què és el salari mínim interprofessional?

El salari mínim interprofessional (SMI) és la quantia mínima retributiva que percep el treballador referida a la jornada completa de treball, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors. Per a treballadors amb jornades a temps parcial, l´SMI es prorratejarà en funció de les hores efectives de treball.

Es fixa anualment i es pot revisar semestralment per al cas que no es compleixin les previsions del Govern sobre l´IPC.

La quantia fixada és el salari mínim, pot ser superat per conveni col·lectiu o pacte individual amb les empreses.

La revisió del SMI no afecta l´estructura ni la quantia dels salaris professionals que es vinguessin percebent pels treballadors, quan aquests salaris en el seu conjunt i en còmput anual fossin superiors al SMI.

El SMI és inembargable, llevat del que disposa l´art. 608 de la Llei d´enjudiciament civil.


A què treballadors els va a pujar el salari?

El sou els pujarà a tots els treballadors que cobrin ara mateix el Salari mínim interprofessional, o que el seu conveni reculli un salari inferior.

Aquesta pujada ha de ser automàtica, i l´empresa no ha de notificar res.

El primer col·lectiu de treballadors més beneficiat seran, aquells que no tenen un conveni col·lectiu que reguli la seva relació laboral i per tant, llevat que hagin pactat amb l´empresari un salari superior, estan cobrant el SMI com pot ser el cas dels ordenances en accessos o els empleats de la llar familiar.

D´altra banda, que un treballador estigui emparat per un conveni col·lectiu no vol dir que no l´afecti aquesta mesura.

En primer lloc, el conveni mai pot recollir un salari inferior al nou salari mínim interprofessional, de manera que tots aquells treballadors que percebin un salari inferior hauran de veure incrementat la seva nòmina sense necessitat que es publiquin unes noves taules salarials en el conveni col·lectiu.

A més, encara que el treballador percebi un salari superior als 900 € en què es fixa el SMI, es pot veure beneficiat per la mesura, en funció de la naturalesa salarial (o extrasalarial) dels conceptes que s´indiquen en la nòmina.


Excepcions a la pujada de l´SMI

El Reial Decret estableix una sèrie d´excepcions, diversos casos en què la nova quantia de 900 euros del salari mínim no s´aplicarà.

Es tracta fonamentalment de dues situacions. La primera d´elles és quan les lleis de les comunitats autònomes i de Ceuta i Melilla estableixen el salari mínim interpforesional “com a indicador o referència del nivell de renda per determinar la quantia de determinades prestacions o per accedir a aquestes prestacions, beneficis o serveis públics.

Mentre que el segon d´aquests casos en què no s´apliquen els 900 euros es produirà quan un conveni col·lectiu, un acord d´empresa o qualsevol pacte de naturalesa privada “utilitzeu el salari mínim interprofessional com a referència a qualsevol efecte”.

En aquests dos casos, quan es produeixi la referència al SMI s´entendrà que la quantia d´aquesta renda és el salari mínim de l´any 2016 (655,20 euros mensuals) incrementat en la mateixa quantia que pugi l´Indicador Públic de Renda d´Efectes Múltiples ( Iprem).

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!