Skip to content

Alguns consells per estalviar en IRPF abans que acabi l´any.

Esperar l´inici de la campanya de la declaració de la renda, a mitjan l´any que, per preocupar pel que devem a Hisenda en l´IRPF per a l´exercici 2019 no és bona idea.

La declaració de la renda es presenta en l´any següent a què es liquida. Així, d´abril a juny de 2020 presentaràs l´IRPF de 2019. Per això és ara, en 2019, quan pots prendre decisions per pagar el just en el teu declración.

Si vols pagar menys impostos a la renda de 2019 segueix aquests consells:


INGRESSOS DEL LLOGUER

Hisenda cada vegada controla més i millor els ingressos obtinguts per l´arrendament d´immobles. Amb el lloguer pots aconseguir un rendiment negatiu i amb això una menor tributació.

Si el resultat és positiu podràs:

– Anticipar a aquest any despeses que necessàriament hagis de fer

– llogar-com a habitatge permanent, en lloc de per temporades o a estudiants, perquè així puguis aplicar la reducció establerta.


RENDIMENTS D´ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Depenent de l´rendiment de la teva activitat econòmica en aquest any i de les previsions per a l´any següent, et pot convenir endarrerir les últimes vendes o serveis a 2020 o anticipar despeses als últims dies de 2019.

Tot i que el tipus de gravamen no variï d´un any a un altre, diferir rendes d´un exercici a un altre et pot resultar interessant.

COMPROVA LES RETENCIONS PRACTICADES

Els teus pagadors d´ingressar en Hisenda al gener les últimes retencions que t´han practicat en 2019. També presentaran el resum anual informant de l´total de les retencions ingressades al teu nom.

Convé que confirmis amb ells l´import d´aquestes dades abans que els declarin. Així, evitaràs sorpreses a l´revisar les dades fiscals per presentar la teva declaració.


COMPENSA RENDES I aflora GUANYS I PÈRDUES

Hisenda classifica els rendiments de les teves inversions en:

– Rendiments de capital mobiliari (interessos, dividends, assegurances …)

– Guanys i pèrdues patrimonials (transmissió de fons, accions, immobles …)

Dins de cada grup et permet compensar els saldos negatius amb els positius. Si el saldo final és negatiu, es podrà compensar amb el saldo positiu de l´altre grup.

En cas que arrossegaments pèrdues d´anys anteriors o que aquest any hagis tancat una operació amb pèrdues, pots aprofitar-les per generar altres guanys. Així evitaràs pagar impostos per elles.


PLANS DE PENSIONS

Aportar a un pla de pensions és la mesura estrella per planificar la declaració de la renda. Ofereix major estalvi fiscal en l´IRPF.

DEDUCCIÓ PER ADQUISICIÓ D´HABITATGE HABITUAL

Si vas comprar el teu habitatge habitual abans de l´1 de gener de 2013 amb una hipoteca, podràs deduir un 15% del pagat en l´any. El límit màxim de la base de deducció és 9.040 euros. S´inclouen també les assegurances de llar i de vida associats a la hipoteca.

DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ EN EMPRESES DE NOVA CREACIÓ

És la deducció més rendible després dels plans de pensions i l´adquisició d´habitatge habitual. La deducció per inversió en noves empreses pretén incentivar que els estalviadors donin suport a projectes emergents. Si inverteixes en una startup, podràs beneficiar d´una deducció estatal en l´IRPF.

A més, tampoc tributaràs pel benefici obtingut a l´vendre si tornes a invertir en una altra nova empresa. La majoria de les CCAA també contemplen una deducció autonòmica. Tot són avantatges per facilitar l´emprenedoria.

DEDUCCIONS PER DONATIUS

S´acosta el Nadal i en aquesta època ens recordem més dels altres. Encara que l´important és la generositat, les deduccions en IRPF establertes per als donatius potser et animen a incrementar-los. Amb un menor esforç econòmic podràs ajudar als altres.


DEDUCCIONS DE LA TEVA COMUNITAT AUTÒNOMA

L´IRPF compta amb un tram estatal i un altre autonòmic. Dins el tram autonòmic, cada comunitat pot establir les seves pròpies deduccions en funció dels seus interessos.

Les més comunes són:

– Deducció per lloguer
– Per compra d´habitatge
– Per inversió en noves empreses
– Deducció per maternitat i adopció
– Per despeses escolars

SI AQUESTES A PUNT DE COMPLIR 65 ANYS

A aquesta edat s´acosta la jubilació i es poden prendre determinades decisions d´inversió. En aquests moments és determinant realitzar una bona planificació fiscal:

1) Cura a l´recuperar el teu pla de pensions

A l´rescatar el pla de pensions hauràs de tributar per l´invertit i pels interessos obtinguts. Ho faràs com a rendiment de la feina, a l´tipus marginal que tinguis en aquell moment.

Rescátalo quan ja estiguis cobrant la pensió pública. D´aquesta manera, el tipus marginal que s´apliqui a la prestació serà més baix que la de el salari en actiu. Si el rescates a poc a poc, en forma de renda mensual o amb una altra periodicitat, és possible que puguis pagar un gravamen molt inferior al teu tipus marginal actual.

2) Aprofita l´exempció dels guanys patrimonials obtinguts

a) Per transmissió de l´habitatge habitual

Si vas a complir els 65 anys aviat i penses transmetre la teva vivenda habitual, potser et convingui esperar complir-los. El motiu és que estan exemptes en IRPF els guanys obtinguts pels majors de 65 anys per la venda del seu habitatge habitual.

Si l´habitatge és un bé de guanys i algun dels cònjuges encara no ha arribat a aquesta edat, pot compensar ajornar la venda fins que tots dos tinguin 65 anys. En cas contrari, el cònjuge menor de 65 anys haurà de tributar per la meitat del guany patrimonial.

b) Per transmissió d´altres béns

També convé esperar a complir els 65 anys si vols vendre qualsevol altre bé o dret i vas a obtenir un guany patrimonial. Si ets major de 65 anys i amb l´import obtingut en la venda constitueixes una renda vitalícia, no hauràs de tributar pel guany patrimonial obtingut.


OMPLE LA DECLARACIÓ DE LA RENDA CORRECTAMENT

Assegura´t:

– Que els teus circumstàncies personals i familiars es reflecteixin en la declaració

– Marcar les caselles corresponents a reduccions, exempcions i deduccions

– Aplicar les deduccions autonòmiques a què tinguis dret

– Optar per la tributació que més et convingui: individual o conjunta

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!