Skip to content

Ajudes per al desenvolupament de projectes de continguts digitals.

Red.es, convoca ajudes emmarcades dins de el programa Accelera Pime. Aquestes subvencions persegueixen accelerar el procés de digitalització de les pimes per atenuar l´impacte de l´COVID-19 en la seva activitat.

Aquesta convocatòria està dotada amb 15 milions d´euros i persegueix finançar projectes d´empreses basats en el desenvolupament tecnològic sobre els següents continguts digitals: música, cinema i vídeo, continguts audiovisuals, publicacions digitals, publicitat digital, xarxes socials i aplicacions mòbils, posada a disposició de dades de forma massiva i en formats reutilitzables, tractament de dades aplicada a la millora de l´assistència sanitària ia les crisis sanitàries, videojocs i animació digital.

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran tenir la condició d´entitat beneficiària les empreses que acreditin el compliment dels següents requisits:

– Que el seu domicili fiscal estigui ubicat en territori espanyol, o disposi d´una residència fiscal o un establiment permanent en territori espanyol d´acord amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el text refós de la Llei de l´Impost sobre la renda de no residents.

– No estar sotmès a cap de les prohibicions previstes en l´article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

– No tractar-se d´una empresa de naturalesa pública, entitat de dret públic, entitat sense ànim de lucre, ni estar participada majoritàriament per aquestes, ni tractar-se d´empreses, de qualsevol tipus, que tinguin per activitat la gestió d´un servei públic.

– No tractar-se d´agrupacions de persones físiques o jurídiques, associacions o fundacions.

– No tractar-se d´societats civils, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d´unitat econòmica o patrimoni separat que no tingui personalitat jurídica.

– No estar subjecta a una ordre de recuperació pendent després d´una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.

– No tenir la consideració d´empresa en crisi acord amb el que disposa l´article 2.18 de l´Reglament (UE) no 651/2014, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d´ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 de l´Tractat, i d´acord amb la definició establerta a les Directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d´empreses no financeres en Crisi (2014 / C249 / 01) (Diari Oficial no 244, de 31 de juliol de 2014).

IMPORTS SUBVENCIONABLES I PRESSUPOST

– Entre 150.000,00 € i 3.000.000,00 € per a projectes basats en Tecnologies habilitadores Digitals.

– Entre 150.000,00 € i 2.000.000,00 € per a projectes basats en Continguts Digitals.

Segons el tipus d´empresa, els percentatges de cofinançament són els següents per a ambdós tipus de projectes:

– Petites empreses: 45%

– Mitjanes empreses: 35%

– No PIMES: 25%

DESPESES SUBVENCIONABLES

– Despeses de personal, incloses les nòmines dels socis.

– Subcontractacions.

– Costos d´instrumental i material inventariable.

– Costos indirectes, es permet imputar com a despeses subvencionables, sense necessitat d´aportar justificants de despesa, fins a un 15% de la suma dels costos de personal.

PROJECTES SUBVENCIONABLES

Desenvolupament de l´oferta tecnològica basada en Tecnologies habilitadores Digitals:

Desenvolupament de prototips funcionals basat en Tecnologies habilitadores Digitals o projectes pilot, de productes, processos o serveis nous o millorats, sempre que l´objectiu principal sigui aportar noves millores tècniques a productes, processos o serveis que no estiguin substancialment assentats. Els projectes podran utilitzar-se comercialment quan es desenvolupi un producte comercial final i la seva fabricació resulti massa onerosa per al seu ús exclusiu amb fins de demostració i validació.

Els projectes han de contemplar activitats de desenvolupament i millora funcional. No es consideraran projectes merament integradors de tecnologies de tercers.

Desenvolupament innovador de Continguts Digitals:

Desenvolupament de prototips funcionals basat en Continguts digitals o projectes pilot, de productes, processos o serveis nous o millorats, sempre que l´objectiu principal sigui aportar noves millores tècniques a productes, processos o serveis que no estiguin substancialment assentats. Els projectes podran utilitzar-se comercialment quan es desenvolupi un producte comercial final i la seva fabricació resulti massa onerosa per al seu ús exclusiu amb fins de demostració i validació.

¿QUE TEMÀTIQUES HAN ABORDAR ELS PROJECTES?

Projectes basats en tecnologies habilitadores digitals:

– Internet de les coses.

– Tecnologies 5G.

– Tecnologies per al tractament de dades massius (Open / linked / Big Data).

– Computació d´alt rendiment (high performance computing).

– Computació en el núvol.

– Processament de el llenguatge natural.

– Blockchain.

– Robòtica.

– Intel·ligència artificial. (Deep learning, Machine Learning)

– Realitat virtual i augmentada, efectes especials i simulació.

– Ciberseguretat, biometria i identitat digital.

– Micro / nanoelectrònica.

– Impressió 3D. (Fabricació additiva)

Projectes basats en continguts digitals:

– Videojocs: Desenvolupament de nous videojocs sota qualsevol framework i per a qualsevol tipus de plataforma.

– Animació digital: Eines i solucions que es puguin destinar a la producció d´animació digital, així com la generació d´aquests continguts, en la mesura que siguin necessaris per a l´objecte demostrar d´al desenvolupament.

– Música, cinema i vídeo: Solucions tecnològiques que puguin incorporar-se a el procés de producció de la indústria cinematogràfica i musical.

– Continguts audiovisuals: Desenvolupament, producció i post-producció de projectes cinematogràfics, videoclips musicals, llargmetratges, etc.

– Publicacions Digitals: El desenvolupament d´un nou sistema de revistes digitals interactives, catàlegs en línia o qualsevol format d´emmagatzematge i distribució està basat en mitjans digitals i electrònics.

– Publicitat Digital: Eines per a dissenyar presentacions, targetes i banners, eines de correu electrònic per a la subscripció o enviament de correus electrònics, eines per convertir els visitants en clients potencials, etc.

– Xarxes Socials: Desenvolupament de noves xarxes socials de qualsevol tipologia i ús.

– Formació en línia: Desenvolupament de nous espais virtuals d´aprenentatge orientats a facilitar l´experiència de capacitació a distància.

– Aplicacions mòbils
: Disseny i desenvolupament de noves aplicacions per a qualsevol sistema operatiu mòbil

¿TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES?

– Desenvolupament Tecnològic Basat en Intel·ligència Artificial i Altres Tecnologies habilitadores digitals, fins al 1 octubre 2020.

– Desenvolupament de l´oferta tecnològica En Continguts Digitals, fins al 05 d´octubre de 2020.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!