Blog

This is the default subtitle

Així serà la cotització dels autònoms en 2019.

Així serà la cotització dels autònoms en 2019.

En 2019 hi haurà protecció social per als autònoms, però a canvi d´un augment de quotes (pujada de bases, tipus i noves cotitzacions obligatòries). Aquests són els canvis que entraran en vigor el pròxim gener:

Pujada a les quotes d´autònoms

Tots els autònoms notaran una pujada en els rebuts de les seves cotitzacions a partir de gener de 2019. D´una banda hi ha un increment de les bases mínimes de cotització, també dels tipus i finalment, algunes cobertures que eren voluntàries passen a ser obligatòries.

– Les bases mínimes de cotització tindran un increment de l´1,25%.

– El tipus de cotització serà del 30%. Inclou obligatòriament totes les contingències, es fixa en: 28,30% per contingències comunes, incorpora la Incapacitat Temporal i s´equipara al Règim General; el que fa a les contingències professionals, serà el 0,9% per a tots els treballadors i inferior a la tarifa mínima del Règim General; per Cessament d´Activitat, el tipus es fixa en el 0,7%, inferior a la cotització per desocupació dels assalariats, i finalment, s´estableix el 0,1% per a Formació i Prevenció. A partir del proper any, la pujada s´aplicarà esglaonadament amb els següents trams: el 2019, serà del 30%; el 30,3%, el 2020; el 30,6%, el 2021 i el 2022, es fixa definitivament el 31%.

– La quota puja per als autònoms persona física 5,36 € / mes (64 € / any) i per als autònoms societaris la pujada és de 6,89 € / mes (82 € / any), segons l´associació d´autònoms ATA.

– Serà obligatori cotitzar per la cobertura per cessament d´activitat (l´atur dels autònoms).

– Els autònoms tenen l´obligació de cotitzar tant per a les contingències comunes (malaltia comuna i accident no laboral) com per a les professionals (accident de treball i malaltia professional. L´única excepció seran la del sistema especial per a treballadors per compte propi agraris (SETA) i dels socis de cooperatives del Règim d´Autònoms (RETA), sempre que tinguin un sistema de prestació social.

– La quota de Tarifa Plana serà de 60 euros al mes. D´aquesta manera s´adapta a l´obligatorietat de la cobertura per contingències comunes i professionals, tant per als autònoms, amb caràcter general, com en els casos de discapacitat, violència de gènere i terrorisme. Per a això, durant els primers 12 mesos, si es cotitza per la base mínima, la quota serà de 60 euros (51,50, per contingències comunes i 8,50, professionals). Si es cotitza per sobre de la mínima, la quota per contingències comunes es redueix en un 80%. Finalment, entre els mesos 13 i 24 s´aplicarà una bonificació sobre la quota per contingències comunes que correspongui.

– Es millora la prestació per cessament d´activitat (l´atur dels autònoms). Es dupliquen els períodes de durada de la prestació, de manera que es podran arribar a cobrar fins a 24 mensualitats de prestació, amb un mínim de 4, en funció de les quantitats cotitzades.

Des de gener, l´atur dels autònoms dobla la seva durada: es podrà cobrar la prestació durant 24 mesos, en lloc dels 12 actuals

– Es crea una prestació addicional que correspon a la cotització pel treballador autònom, a partir del dia 61 de la baixa mèdica per incapacitat temporal (IT). D´aquesta manera, els autònoms no pagaran la quota de Seguretat Social a partir del segon mes de baixa per malaltia o incapacitat temporal fins al moment de l´alta.

L´autònom que estigui més de dos mesos de baixa no tindrà la càrrega de seguir havent de pagar la seva quota de seguretat social.

Altres millores en les prestacions que s´han aconseguit amb l´acord.

– Els autònoms tindran dret a cobrar la prestació per accident de treball o malaltia professional des del primer dia de baixa.

– Les autònomes, dins dels 24 mesos posteriors a la prestació de baixa per maternitat, podran obtenir una tarifa plana de 60 € durant 12 mesos sense necessitat de cessar prèviament en la seva activitat.

– Es mantenen després dels 12 primers mesos les bonificacions posteriors actuals de la tarifa plana. Els beneficiaris de la tarifa plana tindran accés als mateixos drets i prestacions.

– 400.000 autònoms podran seguir tributant en el sistema de mòduls en 2019, després de la pròrroga que s´ha negociat amb l´Agència Tributària.