Skip to content

Així queda la nova normativa sobre els ERTO.

El Butlletí Oficial de l´Estat recull el Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l´ocupació, després de l´Acord aconseguit amb els agents socials el passat dilluns 11 de maig, i la principal mesura és la prolongació dels expedients de regulació temporal d´ocupació (ERTO) per causa de força major fins al pròxim 30 de juny.

En concret, les mesures adoptades en aquest Reial decret llei es refereixen a:

Mesures per als ERTES per causes de força major que afectin la totalitat de la plantilla

Les empreses i professionals, l´activitat s´hagi suspès i no puguin reprendre la mateixa i hagin aplicat ERTES per causes de força major, vinculats a l´Coronavirus (COVID-19) podran prorrogar aquests ERTES fins al pròxim 30 de juny de 2020.

Els ERTES es desvinculen de el Pla de desescalada pel que, independentment de la Fase en què es trobi la regió on s´ubiqui l´empresa o negoci en qüestió, aquests podran seguir aplicant el ERTO.

Durant els mesos de maig i juny de 2020, empreses i autònoms que hagin aplicat un ERTO seguiran “gaudint” de les exoneracions i reduccions de cotitzacions previstes pel Govern: 75% de l´aportació empresarial per a empreses de més de 50 treballadors i de l´100 % per a empreses de menys de 50 treballadors.

Mesures per als ERTES per causes de força major que afecten una part de la plantilla (treballadors no essencials)

Pel que fa a empreses i treballadors autònoms que hagin aplicat o vagin a aplicar a part de la seva plantilla no essencial un ERTO per causes de força major, s´estableixen les següents regles:

Pròrroga dels ERTES de força major vinculats a l´Coronavirus fins al pròxim 30 de juny. Això serà parcialment, a mesura que es produeixi la recuperació parcial de l´activitat.

La incorporació de treballadors a l´activitat laboral serà una decisió de l´empresa, d´acord amb la proporció de treballadors que vagi necessitant.

S´estableixen les següents reduccions per als treballadors que es vagin reincorporant: en empreses de menys de 50 treballadors es gaudirà d´una exempció de cotitzacions socials de l´85% en el mes de maig i de l´70% en el mes de juny i en empreses de més de 50 treballadors es gaudirà d´una exempció de cotitzacions socials de l´60% en el mes de maig i de l´45% al mes de juny.

Respecte dels treballadors que segueixin en ERTO, s´estableix que les empreses de més de 50 treballadors han de gaudir d´una exoneració de cotitzacions socials de l´60% al maig i de l´45% al juny i les empreses de més de 50 treballadors tindran una exempció de cotitzacions socials de l´45% al maig i de l´30% al juny.

Mesures per als ERTES per causes ETOP

Les empreses i treballadors autònoms que hagin aplicat un ERTO per causes ETOP es regiran per les següents regles:

Segueixen les obligacions d´adherir-se a un procediment abreujat, informe potestatiu de la Inspecció de Treball i la prioritat dels sindicats davant de la comissió ad hoc fins al pròxim 30 de juny de 2020.

Tramitació dels ERTES per causes ETOP durant la vigència dels ERTES per causes de força major.

Els ERTES per causes ETOP que neixin després de la finalització d´un ERTO per causes de força major, els seus efectes es retrotreuen a la data de finalització d´aquest.

Els ERTES per causes ETOP vigents a la data d´entrada en vigor d´aquest Reial Decret – Llei mantenen la seva vigència fins a la data prevista en la comunicació final de l´empresa.

Aquesta pròrroga dels ERTES fins al 30 de juny podria estendre més enllà d´aquesta data en funció de les restriccions de l´activitat vinculades a raons sanitàries que subsisteixin arribat el 30 de juny.

Els treballadors en ERTO cobraran prestació per desocupació fins al 30 de juny

Els treballadors afectats per un ERTO seguiran cobrant la seva prestació per desocupació fins al 30 de juny. No obstant això, els treballadors fixos – discontinus podran seguir cobrant aquesta prestació fins al 31 de desembre de 2020.


Requisits perquè empreses i professionals puguin seguir acollint-se als ERTES

Les empreses amb domicili fiscal a paradisos fiscals no podran acollir-se a aquestes mesures.

No podran procedir a l´repartiment de dividends durant l´exercici fiscal coincident amb el d´aplicació dels ERTES, excepte si tornen la part corresponent a l´exoneració aplicada a les quotes de Seguretat Social o es tracta d´empreses que, a data de 29 de febrer de 2020, tinguessin menys de 50 treballadors en alta a la Seguretat Social. Aquesta norma té una excepció: les grans empreses de la Borsa podran donar dividend ja que la norma afecta les societats que facin l´expedient; les matrius tenen via lliure si la regulació és en les filials.

Empreses i empresaris que hagin aplicat un ERTO en la seva plantilla no podran realitzar acomiadaments el 2020

La prohibició de realitzar acomiadaments que tinguin com a justificació la crisi provocada per la propagació de l´Coronavirus (COVID-19) va néixer amb el Reial Decret – Llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s´adopten mesures complementàries, en l´àmbit laboral , per pal·liar els efectes derivats de l´COVID-19.

Aquesta prohibició, amb l´acord signat pel Govern i la CEOE queda limitat a l´30 de juny de 2020. Així, les empreses o treballadors autònoms no podran acomiadar per força major o causes objectives als seus treballadors fins al 30 de juny de 2020.

Altres mesures per al manteniment de l´ocupació

Les empreses o professionals que hagin aplicat un ERTO per causes de força major hauran de mantenir el nivell d´ocupació durant sis mesos des de la data de represa de l´activitat o reincorporació a la feina efectiu de persones afectades pel ERTO, tot i que sigui parcial o només afecti a una part de la plantilla, només afectant les persones que hagin estat incloses en aquest ERTO.

No es considerarà que s´està incomplint amb el manteniment de l´ocupació quan es donin extincions per acomiadament disciplinari declarat com a procedent, dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona treballadora ni per crida de les persones amb contracte fix – discontinu quan aquest no suposi un acomiadament sinó una interrupció del mateix. En el cas de contractes temporals, l´extinció per expiració de el temps convingut o la realització de l´obra o servei que constitueix el seu objecte o quan no pugui realitzar-se de forma immediata l´activitat objecte de contractació no es considerarà que s´està incomplint amb el manteniment de l´ ocupació.

Les empreses en què concorri risc de concurs de creditors no se´ls exigirà el manteniment de l´ocupació.

Empreses i autònoms que no compleixin amb el compromís de manteniment de l´ocupació han de reintegrar la totalitat de l´import de les cotitzacions del pagament de resultar exonerades, amb el recàrrec i interessos de demora corresponents, així com les possibles infraccions que es derivin de la Llei d´Infraccions i sancions en l´ordre social.

D´altra banda, es prorroga fins al 30 de juny de 2020, la interrupció de l´còmput de la durada dels contractes temporals per ERTES per causes de força major i ETOP vinculats a l´Coronavirus.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!