Skip to content

Així funciona la nova jornada laboral a la carta.

Amb l´entrada en vigor del Reial decret llei 6/2019, d´1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d´oportunitats entre dones i homes en l´ocupació i l´ocupació, el text refós de la Llei l´Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d´octubre, a partir del 8 de març de 2019 modifica l´apartat 8 del seu article 34, pel qual es contempla el dret de les persones treballadores a sol·licitar l´adaptació de la durada i distribució de la jornada de treball, en l´ordenació del temps de treball i en la forma de prestació, inclosa la prestació del seu treball a distància, per fer efectiu el seu dret a la conciliació de la vida laboral i familiar.

Fins ara, el treballador per tenir dret a l´adaptació de la durada i de la distribució de la jornada de treball per conciliar la seva vida personal, familiar i laboral, necessitava l´acord empresarial, o que tal dret s´establís en la negociació col·lectiva, sent , en la majoria dels casos, un dret lligat a la cura de fills menors o lligat a una petició de reducció de jornada per guarda legal, el que suposava una reducció salarial proporcional a la jornada sol·licitada.

La novetat consisteix en que l´adaptació voluntària de jornada es fa extensiva ara a tots els treballadors, tinguin fills o no, modificant una norma que busca el foment de la igualtat entre homes i dones, reconeixent aquest dret a l´adaptació sense reducció de jornada o de salari, i facilitant, fins i tot, la possibilitat de sol·licitar que la realització de la jornada laboral es dugui a terme a distància (teletreball).

En què consisteix l´adaptació voluntària de jornada?

Amb la nova norma es dóna la possibilitat a qualsevol treballador de sol·licitar una adaptació de la jornada, ja sigui en termes de flexibilitat horària, canvi de torns o, fins i tot, treball a distància, sense necessitat de reduir hores ni, en conseqüència, salari, i sense necessitat de tenir fills menors.

Aquestes adaptacions han de ser raonables i proporcionades en relació amb les necessitats de la persona treballadora i amb les necessitats organitzatives o productives de l´empresa.

Quina és la novetat?

Qualsevol treballador pot conciliar sense haver de demanar una reducció de jornada per cura d´un menor o d´un familiar, i, per tant, sense haver de cobrar menys.

Es tracta d´una modificació referent a la redacció anterior, que ja contemplava el dret al·ludit, si bé contenia una regulació que havia donat lloc a diferents interpretacions que la nova redacció ve a aclarir, com condicionar en la majoria dels casos amb la reducció de jornada per guarda legal prevista en l´article 37 de l´Estatut dels Treballadors.

Qui té dret a l´adaptació voluntària de la jornada?

Amb la nova regulació es reflecteix aquest dret tant per a treballadors que no tenen fills al seu càrrec, però que igualment tenen necessitats per sol·licitar adaptacions de la durada i de la distribució de la seva jornada, com per a aquells treballadors que tinguin fills o filles menors de 12 anys i necessiten fer efectiu el seu dret a la conciliació de la vida familiar i laboral.

Com se sol·licita l´adaptació voluntària de jornada?

No hi ha cap tipus de restricció sobre qui pot sol·licitar l´adaptació de jornada. El més indicat és fer-ho per escrit per deixar constància de la petició.

Pot l´empresa rebutjar la sol·licitud?

En el cas en què l´empresa rebutgi la sol·licitud, la decisió haurà d´estar degudament justificada aportant unes “raons objectives” que la sustentin. Si el treballador considera que aquestes “raons objectives” no són vàlides, podrà oposar-se i recórrer davant un jutge sense necessitat de conciliació prèvia.

Què es pot sol·licitar?

Un exemple d´aquest tipus d´adaptació seria el d´una treballadora amb fills menors de 12 anys, i amb una jornada incompatible amb els horaris del centre escolar dels seus fills, que sol·licita a la seva empresa, en comptes de reduir jornada per guarda legal i seguir treballant en el seu centre de treball habitual, realitzar la seva jornada laboral completa des del seu domicili per poder conciliar la seva vida laboral i familiar, a l´estar el centre escolar dels seus fills a prop del seu habitatge.

La persona treballadora que sol·liciti aquesta adaptació no pot demanar, per exemple, passar d´un règim de treball presencial a un règim de treball a distància, si el seu adaptació és proporcionada amb les seves necessitats i amb les necessitats organitzatives o productives de l´empresa, i sense necessitat de reduir jornada i salari.

Quina és la diferència entre adaptació i reducció?

La gran diferència entre ambdues és en matèria salarial, ja que, en el supòsit de reducció de jornada, el salari es reduiria en la mateixa proporció. No obstant això, en el cas d´adaptació, es cobraria el mateix, però distribuint les hores de treball d´una altra manera.

A més, la reducció de jornada, a diferència de l´adaptació, comporta una protecció davant un acomiadament improcedent, llevat que aquestes es realitzessin de manera conjunta, o llevat que les raons de l´acomiadament tinguin per mòbil alguna de les causes de discriminació prohibides a la Constitució o en la llei, o bé es produeixi amb violació de drets fonamentals i llibertats públiques del treballador.

I si vull tornar al meu jornada “normal”?

La llei també reconeix el dret de l´empleat a sol·licitar el retorn a la seva jornada o modalitat contractual anterior quan hagi acabat el període acordat o, quan sense haver transcorregut el període previst, estigui justificat per un canvi en les seves circumstàncies personals.

Existeix un límit de sol·licituds?

Cal tenir en compte que no hi ha cap límit de sol·licituds, sempre que en cada sol·licitud concorrin les necessitats per sol·licitar aquest dret.

Durant quant de temps puc sol·licitar l´adaptació voluntària?

Qualsevol treballador pot fer-ho sempre que la seva sol·licitud sigui raonable i proporcionada en relació amb les seves necessitats. L´únic límit es dóna en el cas que se sol·liciti per a la cura de fills menors de 12 anys, en aquest cas el dret s´extingeix quan arribin aquesta edat.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!