Skip to content

Activitat empresarial o professional quina és la teva?

Distingir entre una activitat professional i una altra empresarial resulta clau en l´elecció de l´epígraf de l´IAE, que, al seu torn, determina el tipus de l´IVA i la retenció a compte en l´IRPF aplicables a l´autònom.

Cada vegada són més les persones que es llancen a exercir una activitat per compte propi. Tots ells han hagut de passar pel procés de fer-se autònoms, òbviament, encara que depenent de les seves circumstàncies particulars hauran fet més o menys tràmits. En tot cas, n´hi ha un que resulta inevitable: donar-se d´alta en l´impost d´activitats econòmiques (IAE). De fet, tota persona que porti a terme qualsevol activitat econòmica a Espanya ha de ´passar per aquest cèrcol´, sigui física o jurídica.

Per a realitzar aquesta gestió correctament és crucial triar l´epígraf de l´IAE que, de manera més fidedigna, s´aproximi a la teva activitat. Que et decantis per un o altre tindrà després implicacions, sobretot fiscals, com et explicarem més endavant. Per a això és necessari conèixer les diferències entre activitat empresarial i professional.

Què és una activitat professional?

Triar de forma adequada l´epígraf que et correspon a l´IAE suposa, d´entrada, que encasilles teu treball com a activitat empresarial, professional o artística.

Tot i que sempre convé analitzar cada cas de forma minuciosa, perquè et facis una idea, les activitats professionals són aquelles que desenvolupa una persona física de forma individual i directa. Solen associar-se a advocats, arquitectes, notaris o veterinaris, entre d´altres. Si bé tots ells encaixen en aquesta fórmula, també hi caben en aquesta definició professionals com els professors i els agents comercials o d´assegurances, per exemple. Això tot i que no sol asociárseles tant a aquesta categoria, en la qual és molt comú que els seus membres formin part d´un col·legi professional.

Què és una activitat empresarial?

No obstant això, s´entén per activitat empresarial la que té lloc dins d´una organització. Per exemple, un arquitecte que munti una empresa de construcció o que un veterinari faci el mateix respecte a un centre d´atenció per a animals.

Amb tot, tingues en compte que una mateixa activitat pot incloure tant en el camp de les professionals com en el de les econòmiques.

Per què és important distingir entre activitat empresarial i professional?

Les diferències entre activitat empresarial i professional no tenen rellevància en alguns sentits. No obstant això, tenen un paper fonamental en l´elecció de l´epígraf de l´IAE en el qual finalment emmarquis la teva activitat. En funció que sigui un o altre, el tipus sobre l´impost del valor afegit (IVA) variarà, així com la retenció a compte que t´aplicaran en l´impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Així que, des del punt de vista fiscal, es diferencia igualment l´activitat professional de l´empresarial. D´una banda, es considera un autònom professional a aquell que, actuant per compte propi, desenvolupa personalment l´activitat de què es tracti. En el segon cas té cabuda un empresari quan l´activitat s´exerceixi com com a servei per a una organització empresarial, desvinculada formalment de la personalitat intrínseca del professional.

Tributar com a activitat empresarial o professional

De forma més concreta, la persona que viu d´una activitat professional inclou un percentatge en concepte de retenció de l´IRPF en les factures per a empreses o altres empleats per compte propi.

De la mateixa manera, els treballadors que duen a terme una activitat professional estan exempts tant d´aplicar retenció en les factures que es corresponen a serveis donats a particulars com de presentar pagaments a compte de l´IRPF. Sempre, això sí, que el 70% dels ingressos aconseguits en l´any natural immediatament anterior es trobin sotmesos a retenció.

Per la seva banda, les persones dedicades a una activitat empresarial emeten factures que no es troben subjectes a retenció. No obstant això, sí que tenen l´obligació de liquidar el Model de l´Agència Tributària.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!